Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tek Taraflı Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Klinikopatolojik Analiz
 

Tek Taraflı Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Klinikopatolojik Analiz

Yılmazer C., Özer F., Özer C., Canbolat T. E., Sökmen F. M.

AMAÇ:Klinik ve radyolojik olarak tek taraflı nazal ve sinüs bulguları olan hastalarda tek taraflı fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) ameliyatının etkinliğini göstermek ve tek taraflı hastalıklarda patolojik bir sınıflandırma verebilmektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmamıza Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi KBB Kliniğinde 2004-2012 yılları arasında tek taraflı FESC yapılan 212 hasta dahil edildi. Cerrahi sırasında bilateral işlem yapılan hastalar çalışma dışı bırakıldı.Semptomları 12 hafta ve daha uzun süren hastalar kronik rinosinüzit olarak kabul edildi. BULGULAR:Çalışmamıza dahil edilen 212 hastanın 128’i erkek, 84’ü kadın olmak üzere ortalama yaşları 43,89±17.71 idi. Hastaların 26’sına ( %12,26) sadece caldwell –luc ameliyatı yapılırken 186’sına da (%87,74) tek taraflı fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi yapıldı. Cerrahi sonuçlar incelendiğinde hastaların 16’sında (%7,54) inverted papillom, 2’sinde (%0,94) anjiofibrom, 13’ünde (%6,13) antrokoanal polip, 14’ünde (%6,6) benign tümöral patoloji, 8’inde (%3,77) malign tümöral patolojiler görülürken 14 hastada (%6,6) mukor, 5 hastada (%2,36) aspergilloma ve diğer 140 Hastada(%66,06) kronik sinüzit ile ilgili bulgular tespit edilmiştir. Hastalarda rekürrens değerlendirildiğinde takip zamanı ortalama olarak 21 ay olup, ikinci bir işlem 10 hastada(%4,72) gerekmiştir. SONUÇ:Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi, klinik ve radyolojik bulguları tek taraflı olan hastalarda patolojileri ayırt etmede ve hastalığı eradike etmede yeterli ve etkilidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-242

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale