Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Frontal Anterior Larenjektomi Ve Epiglottik Larengoplasti (Tucker Tekniği)
 

Frontal Anterior Larenjektomi Ve Epiglottik Larengoplasti (Tucker Tekniği)

Çukurova İ., Arslan İ. B., Gümüşsoy M., Uluyol S.

AMAÇ:Erken evre glottik kanserli olgularda frontal anterior larenjektomi ile epiglottik larengoplasti yöntemi, larenks yapılarının tek seansta rekonstrüksyonunu sağlaması, kısa sürede oral beslenmeye geçiş, kısa sürede dekanüle edilebilmesi, iyi bir ses kalitesi sağlaması ve düşük morbidite oranları ile tercih edilen bir larengeal rekonstrüksiyon yöntemidir. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya şubat 2002 ile mayıs 2013 tarihleri arasında tucker tekniği ile opere edilen 25 hasta dahil edildi. 23’ü erkek 2’si kadın olan olguların yaş ortalaması 56.7, yaş aralığı 46 ile 72 arasında değişmekteydı. Ortama takip süreleri 32 ay olarak saptandı. BULGULAR:Olguların dördünde T2aN0MX, yirmbirinde T1bN0MX glottik lezyon mevcuttu. 4 hastada tek aritenoid çıkarıldı. Olguların tamamı dekanule edilebildi ve ortalama dekanülasyon süresi 7 gün olarak saptandı. Nazogastrik sadece aritenoidi çıkarılan olgularda kullanıldı. Oral beslenme ortalama süresi aritenoidi korunanlarda 1-3 gün, aritenoidi çıkarılanlarda 5-7 gündü. Takiplerde 2 olguda lokal nüks 1 olguda boyun metastazı saptandı. Lokal nükslerden biri total larenjektomi ile diğeri radyoterapi ile tedavi edidi. Metastaz saptanan olguya boyun diseksiyonu sonrası radyoterapi uygulandı. Üç olguda nüksüz takip edilmektedir. SONUÇ:Frontal anterior larenjektomi ve epiglottik larengoplasti tekniği erken evre glottik kanselerde onkolojik ve fonksiyonel sonuçları ile etkin bir tedavi seçeneğidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-253

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale