Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Vokal Kord Nodülü Tanılı Hastaların Ses Terapisi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 

Vokal Kord Nodülü Tanılı Hastaların Ses Terapisi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Özdek A., Bayır Ö., Korkmaz H. M., Saylam G., Tatar Ç. E., Barmak E., Demiral D.

AMAÇ:Vokal kord nodül tanılı hastaların ses terapisi öncesi ve sonrasındaki ses değişiminin akustik analizler yapılarak değerlendirilmesi. YÖNTEM-GEREÇLER:Ses kısıklığı nedeniyle polikliniğimize başvurarak vokal kord nodülü tanısı alan ve ses terapisi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların rutin kulak burun boğaz muayenelerinin yanı sıra videolarengostroboskopi (VLS) muayeneleri yapıldı. Tüm hastalara 8 haftalık nefes egzersizleri ve rezonans ses terapisi uygulandı. Ses terapisi öncesinde ve sonrasında Multi-Dimensional Voice Program (MDVP) programı yardımıyla akustik ses analizi yapıldı. Akustik analizlerde temel frekans (Fo), Jitter, Shimmer, harmoniklerin gürültüye oranı (Harmonik-to- Noise Ratio; HNR), relatif ortalama pertürbasyon (Relative Average Perturbation; RAP) ve ses türbülans endeksi (Voice Turbulance Index; VTI ) parametrelerinin terapi öncesi ve sonrasındaki verileri istatistiksel olarak incelendi. BULGULAR:Yaşları 8-51 arasında değişen (ortalama 21) 41 hasta çalışmaya dahil edildi. 23 Bayan (% 56) 18 erkek (%44) olup, 19 hasta (%47,5) 18 yaş altındaydı. Hastaların terapi öncesi ve sonrası ses analizi verilerinin karşılaştırılmasında terapi öncesinde Jitter, Shimmer, Fo, HNR, RAP ve VTI ortalama değerleri sırasıyla 2.13, 5.79, 225.79, 1.15, 1.27, 0,07 idi. Terapi sonrası Jitter, Shimmer, Fo, HNR, RAP ve VTI ortalama değerleri ise sırasıyla 0,83, 3.40, 256.49, 0.12, 0.50, 0.06 idi. Terapi öncesi ve sonrasında tüm değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). SONUÇ:Yaptığımız bu prospektif çalışma ile hastaların terapi sonrasında ses analiz parametrelerininin düzeldiği tespit edilmiş olup, terapinin olumlu faydaları objektif datalarla desteklenmiş bulunmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-255

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale