Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Benign Vokal Kord Lezyonlarinin Laringeal Elektromyografi İle Değerlendirilmesi
 

Benign Vokal Kord Lezyonlarinin Laringeal Elektromyografi İle Değerlendirilmesi

Paksoy M., Berk D., Şanlı A., Akbulut S., Gül İ., İnan R.

AMAÇ:Benign vokal kord lezyonu bulunan hastaların laringeal elektromyografiyle (LEMG) değerlendirilerek, eşlik eden vokal kord parezisi varlığının belirlenmesi. YÖNTEM-GEREÇLER:Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi K.B.B. Polikliniğine başvuran, rijid laringostroboskopik muayenede benign vokal kord lezyonu saptanan 28 hastaya LEMG yapıldı ve nörojenik tutulum varlığı değerlendirildi. Larinks premalign veya malign lezyonlarına bağlı ses kısıklığı olan, geçirilmiş boyun cerrahi girişimi veya radyoterapi öyküsü bulunan, muayenede vokal kord paralizisi veya bilateral vokal kord nodülü saptanan hastalar çalışma dışında tutuldu. BULGULAR:Yirmisekiz hastanın % 64,3’ü (18/28) erkek, %35,7'si (10/28) kadın olup ortalama yaş 38,64±10,18'di (22- 59). Laringostroboskopik muayenede hastaların % 85,7'sinde (24/28) polip, % 12,1'inde (4/28) Reinke ödemi, % 10,7'sinde (3/28) submüköz kist, % 3,6'sında (1/28) kontakt granülom mevcuttu; hastaların % 14,2'sinde (4/28) muayenede vokal kord parezisinden şüphelenildi. LEMG değerlendirilmesinde hastaların %57,2'sinde (16/28) bir veya birden fazla larenks kasında nörojenik tutulum bulgusu saptandı. Sekiz (%28,6) hastada nörojenik tutulum unilateral iken; 3'unde (%10,7) izole reküren laringeal sinir parezisi, 2'sinde (%7,2) izole süperior laringeal sinir parezisi, 3'ünde ise (%10,7) kombine unilateral reküren ve superior laringeal sinir parezisi mevcuttu. Bilateral nörojenik tutulum olan 8 (%28,6) hastanın 6'sında (%21,4) üç laringeal sinirde, 2'sinde (%7,2) ise dört laringeal sinirde nörojenik tutulum saptandı. SONUÇ:Bu çalışmada vokal kord parezisinin polip, submüköz kist ve reinke ödemi gibi benign vokal kord lezyonlarına yüksek oranda eşlik edebileceği gösterilmiştir. Vokal kordda görülen organik patolojiler altta yatan bir glottik yetersizliğin varlığı için işaret olabilir. LEMG klinik olarak şüphe edilen veya muayenede şüphelenilmeyen parezinin kesin olarak tanınmasını sağlar. Benign vokal kord lezyonlarıyla vokal kord parezisi arasındaki ilişkinin aydınlatılabilmesi için daha fazla çalışmaya gerek vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-251

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale