Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kistik Fibrozis Gen Tanısı Konulan Hastalarda Kbb Bulgularının Değerlendirilmesi
 

Kistik Fibrozis Gen Tanısı Konulan Hastalarda Kbb Bulgularının Değerlendirilmesi

Çokkeser Y., Özgür T., Akbay E., Çevik C., Çelik T.

AMAÇ:Bu çalışmanın amacı Kistik Fibrozis (KF) tanısı almış çocuklarda östaki fonksiyonlarını, inflamatuvar ve enfeksiyöz orta kulak hastalıklarını araştırmaktır. Aynı zamanda burun tıkanıklıkları, burun akıntısı ve sinüzit sıklığının araştırılması; nazal kavitede kolonize patojen ajanların tespit edilmesi ve nazal sitopatoloji ile nazal blokaj ve östaki disfonksiyonu arasında olabilecek muhtemel korelasyonun araştırılması hedeflenmiştir. YÖNTEM-GEREÇLER:Genetik analiz ve ter testi sonucu KF tanısı konulmuş 31 çocuk hasta prospektif olarak araştırmaya dahil edildi. Detaylı anamnez ve KBB muayenesi sonrası nazal endoskopik muayene, nazal sitopatolojik inceleme ve timpanometrik kulak ölçümleri yapıldı. Her hastanın nazal kavitesinden mikrobiyolojik inceleme amacıyla kültür alındı. BULGULAR:11’i kız 20’si erkek olmak üzere 31 hastanın yaş ortalaması 57.68±47.19 ay (min. 12 – maks. 204) idi. Başvuru anında 1 hasta antihistaminik ve 12 hasta kronik bronşit tanısıyla 2 ile 30 gün arasında değişen süreyle semisentetik penisilin veya sefalosporin grubu antibiyotik kullanmaktaydı. Hastalardan 2’sinde KF’e ait aile hikayesi ve 1’inde nazal polip operasyonu hikayesi mevcuttu. Üç hasta sürekli olarak salbutamol sülfat kullanıyorken, 1 hasta ise flutikazon propiyonat inhaler kullanmaktaydı. 20 hastada burun akıntısı, 16 hastada burun tıkanıklığı, 2 hastada koku alamama, 6 hastada kronik baş ağrısı, 3 hastada yüzünde ağrı, 9 hastada horlamayı da içeren burun ve sinüs şikayetleri vardı. Bu hastaların endoskopik muayenesinde 11’inde serömukoid burun akıntısı, 8’inde ise pürülan nazal akıntı tespit edildi. Hastaların 11’inde nazal mukozanın rengi normal iken, 8’inde soluk ve 12’sinde ise hiperemik görünümdeydi. 19 hastanın konka yapısı normal iken, 12 hastada ise konkalar hipertrofik gözlendi. Hastalarda işitme azlığı şikayeti yokken; 3’ünde kulak ağrısı, 2’sinde kulak akıntısı, 1’inde uğultu ve baş dönmesi şikayeti vardı. Otoskopik muayenede 3’ünde timpanik membran retraksiyonu, 7’sinde serözotit görünümü saptandı. Akut otit, kronik otit ya da ventilasyon tüpü takılmış hastaya ratlanılmadı. Timpanometrik incelemede 62 kulaktan 16’sında Tip A timpanogram, 18’inde Tip As, 17’sinde Tip B ve 11’inde Tip C timpanogram izlendi. Hiçbir kulakta Tip Ad tespit edilmedi. 62 kulaktan 37’sinde orta kulak basınçları -50 daPa’dan daha düşük bulundu. Tüm hastaların ortalama kulak basınçları 120.5 (min -360; max 148) daPa olarak ölçüldü. Mikrobiyolojik açıdan bakıldığında 12 (%39) hasta başvuru anında antibiyotik kullanmaktaydı ancak sadece 1 hastada oxacilline duyarlı stafilokokkusaerius tespit edildi. Hiçbir hastamızda Pseudomonas üremedi. Nazal smear incelemelerinde nötrofil ağırlıklı hücreler gözlendi. SONUÇ:KF’li hastalarda burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve konka hipertrofisi yaygın olarak gözlenmektedir. Bu hastaların nazal smearlarında nötrofil baskın olmasına karşılık nazal sürüntüden alınan kültürlerde üreme sık değildir. KF hastalarında işitme kaybı yapmayan östaki disfonksiyonu ve seröz otite ait bulgular sık gözlenmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-316

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale