Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İyi Diferansiye Papiller Tiroid Kanserlerinde Santral Boyun Diseksiyonu Gerekliliği
 

İyi Diferansiye Papiller Tiroid Kanserlerinde Santral Boyun Diseksiyonu Gerekliliği

Özdek A., Bayır Ö., Korkmaz H. M., Saylam G., Tatar Ç. E., Sancak E. M., Çakal E., Delibaş T.

AMAÇ:İyi diferansiye papiller tiroid kanserlerinde nodal metastazların prognoza ve sağkalıma etkisi halen tartışılmakta olup genel olarak hastalığın rekürrensine ve lokorejyonel metastazlara etkisi olduğu kanısına varılmıştır. Literatürde %20’den %80’e kadar değişen nodal metastaz oranlarına rağmen 10 yıllık sürvi %90’ın üzerindedir. Bu çalışmamızda, tiroid cerrahisindeki yaklaşık 5 yıllık başlangıç deneyimlerimiz ışığında, iyi diferansiye papiller tiroid kanserlerinde tedavilerimize ne sıklıkta boyun cerrahisini eklediğimizi ve gerekliliğini, ayrıca; cerrahi tiplerinin, histopatolojik tanıların ve yaş-cinsiyet gibi hasta karekteristiklerinin boyun metastazı oranları üzerine etkileri literatür verileri doğrultusunda paylaşmayı ve tartışmayı amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Kliniğimizde, Ocak 2008-Haziran 2013 tarihleri arasında 467 hastaya uyguladığımız toplam 511 tiroid cerrahisi retrospektif olarak tüm belgeleriyle(anamnez bilgileri,operasyon notları,histopatolojik tanı raporları vs.) birlikte incelendi. Kötü diferansiye ve benign nedenlerle cerrahi uyguladığımız hastalar çalışmanın dışında bırakıldı. Ayrıca iyi diferansiye foliküler karsinomlar çalışmanın dışında bırakıldı. Malign nedenlerden dolayı cerrahi geçiren iyi diferansiye papiller tiroid karsinomlu, 222 hasta ve 257 operasyon çalışma kapsamında değerlendirildi. BULGULAR:Kliniğimizde 222 hastaya TPK nedeniyle cerrahi uygulandı. Hastaların yaş ortalaması 45.5 idi(17-85). TPK nedeniyle cerrahi geçiren hastaların 36’sı erkek(%16), 185’i kadın(%84)’ü kadındı. 63 hastaya total tiroidektomi (TT), 96 hastaya TT+Santral Lenf Nodu Diseksiyonu(SLND), 10 hastaya TT+SLND+Lateral Boyun Diseksiyonu, 5 hastaya TT+SLND+Bilateral Boyun diseksiyonu, 27 hastaya revizyon tiroid cerrahisi, 9 hastaya sadece lateral boyun diseksiyonu(LBD), 12 hastaya lobektomi uygulandı. Lobektomi uygulananların 7 tanesine daha sonra sadece tamamlayıcı cerrahi, 2’sine tamamlayıcı+SLND, 2’sine tamamlayıcı+SLND+LBD ek tedavileri uygulandı. Lobektomi uyguladığımız 1 hasta başka bir merkezde tedavisine devam etti. Revizyon cerrahi geçirenlerin 7’sine SLND,2’sine SLND+LBD, 2’sine SBD+Bilateral Boyun Diseksiyonu,2’sine de sadece LBD eklendi. SLND uygulanan 126 hastanın %33’ünde(n:42) LN metastazı saptandı. Bu oran mikropapiller karsinomlarda %20 olarak saptandı. LBD uygulanan 25 hastanın %76’sında (n:19) LN metastazı saptandı. LBD 7 hastada bilateral uygulandı ve tamamında LN metastazı saptandı. Lenf nodu metastazı varlığına göre hastaların yaş ortalaması ve cinsiyetleri değerlendirildiğinde LN metastazı olanların yaş ortalaması 46 ve %85’i kadındı. SONUÇ:İDTK’de boyun tedavisinin amacı nüksleri azaltmak ve postoperatif takibi kolaylaştırmaktır. Serimizdeki lenf nodu metastaz oranlarına bakıldığında mikropapiller kanser boyun metastaz oranının anlamlı olarak düşük olması ve genel olarak tüm hastalarda nüksün az olması bu grup hastaların boyun diseksiyonu yapılmadan takip edilebileceğini göstermektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-278

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale