Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Larenks Kanserlerinde Fascin-1 Ve Galectin-3’ Ün Prognostik Önemi
 

Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Larenks Kanserlerinde Fascin-1 Ve Galectin-3’ Ün Prognostik Önemi

Cingi E., Keçik C., Özüdoğru E., Çaklı H., İncesulu A., Gürbüz M.K., Çiftçi E., Kaya E., Pınarbaşlı Ö. M., Canaz F., Abakay A. M.

AMAÇ:Yıllar içinde gelişen tanı ve tedavi olanaklarına rağmen larenks kanseri tedavisinde mortalite ve morbiditede belirgin iyileşme sağlanamamıştır. Bu nedenle günümüzde larenks kanserinde sağ kalımı etkileyen farklı faktörlerin varlığı konusunda yapılan çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya 2003-2011 yılları arasında kliniğimizde ileri evre larenks kanseri tanısı almış ve total larenjektomi yapılmış toplam 58 hasta dahil edildi. Hastalara ait bilgiler hasta dosyalarının incelenmesi sonucu elde edildi. Hastaların larenjektomi spesmenlerinde immünohistokimyasal boyalar uygulanarak Fascin-1 ve Galectin-3 ekspresyonları saptandı. Elde edilen sonuçlar hastalara ait klinikopatolojik ve sağkalım verileri ile Ki-Kare testi, Kaplan-Meier, Cox Regresyon, Univariate ve Multivariate analizleri kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Çalışmamız üniversitemiz Proje Geliştirme ve Destek Birimi tarafından 201111035 nolu proje olarak desteklendi.Çalışmamız için 01.07.2011 tarihinde üniversitemiz etik kurulundan 05 sayılı karar ile etik kurul onayı alınmıştır. BULGULAR:Fascin-1 ve Galectin-3 ile sağkalım arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı. Fascin-1 ve Galectin-3 ile klinikopatolojik veriler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Ancak yüksek Fascin-1 ekspresyonunun lenfatik metastaz arasında anlamlıya yakın ilişki (p = 0.067) tespit edildi. SONUÇ:Çalışmamızda yüksek Fascin-1 ekspresyonunun lenfatik metastaz arasında anlamlıya yakın ilişki tespit edilmesi, Fascin-1’in bu konuda yeni bir prognostik belirteç olarak kullanılabikleceğini düşündürmektedir. Ancak her iki belirteç için de geniş serilerde ve daha fazla sayıda araştırmalara ihtiyaç vardır Anahtar Kelimeler: larenks kanseri, prognoz, Fascin-1, Galectin-3

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-274

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale