Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Larenks Malignitelerinde Alfa B-Kristallin Ekspresyon Düzeylerinin Prognostik Önemi
 

Larenks Malignitelerinde Alfa B-Kristallin Ekspresyon Düzeylerinin Prognostik Önemi

Yener M., Yılmaz M., Dağ H., Doğan Ö. M.

AMAÇ:Alfa B-kristallin son yıllarda tümör gelişiminde oynadığı rol nedeniyle önemli hale gelmiştir. Son çalışmalarda birçok kanserde olduğu gibi larenks kanserinde ekspresyon düzeyinin yükseldiği ortaya konmuştur.Bu da prognostik faktör olarak kullanılabileceğini düşündürmüştür.Biz bu çalışmayla larenks kanser prognozu ile alfa B-kristalin ekspresyon düzeyleri arasında ilişkiyi araştıracağız.Bunun için 2010-2013 yılları arasında opere edilmiş larenks kanserli hastaların hem normal dokularında hem tümörlü dokularında alfa B-kristallin ekspresyon düzeylerini belirleyip hem boyuna metastaz yapan hastalar ile metastaz yapmayan hastalar arasında hem de tümörlü doku ile normal dokular arasında anlamlı fark olup olmadığını araştıracağız YÖNTEM-GEREÇLER:Hastalardan alınan doku örneklerinden RNA lar ayrıştırılarak alfa beta kristallin mRNA düzeyleri belirlenecektir BULGULAR:Larenks malign doku örneklerinde ekspresyon düzeyi normal dokuya göre yüksek saptanırken boyna metastaz yapan tümörlerle yapmayan tümörler arasında istatiksel bir fark saptanamamıştır SONUÇ:Elde edilen sonuçlar tümörlü dokudaki ekspresyon düzeylerinin normal dokuya göre yüksek olduğunu ortaya koyarak prognostik faktör olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.Ancak ekspresyon düzeyleriyle boyun metastazı arasında ilişki bulunamamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-275

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale