Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Hipertrofik Ve Atrofik Tonsillerde Vasküler Yapıların Histopatolojik Olarak İncelenmesi
 

Hipertrofik Ve Atrofik Tonsillerde Vasküler Yapıların Histopatolojik Olarak İncelenmesi

Kaya S., Ezerarslan H., Beriat G. K., Başaran M. M., Akıncıoğlu E.

AMAÇ:Çalışmamızda; obstruktif tonsil hipertrofisi veya rekürren tonsillit nedeniyle tonsillektomi yapılan hastalarda tonsil spesimenleri histopatolojik olarak, özellikle de vasküler yapıların durumu açısından incelenmiştir. YÖNTEM-GEREÇLER:Medikal tedavinin tonsillit ataklarının sıklığını azaltmayan veya akut alevlenmelerinin kontrol altına alınamadığı kronik tonsillit nedeniyle opere edilen 36 (20 erkek, 16 bayan, yaş ortalaması 14,7) hasta ve kronik üst solunum yolu obstrüksiyonuna neden olan tonsil hipertrofisi nedeniyle opere edilen 28 hasta (11 erkek, 17 bayan, yaş ortalaması 13,6) olmak üzere toplam 64 hasta; 128 tonsil araştırmaya dahil edilmiştir. Hastaların tonsil boyutları preoperatif Brodsky sınıflandırmasına göre derecelendirilmiş ve peroperatif tonsillektomi materyallerinin volümleri ölçülmüştür. Peroperatif tonsil yüzeyinde vaskülarizasyon varlığı, ligasyon gerekliliği ve yapılmışsa yeri, kanama miktarı ve operasyon süreleri kaydedilmiştir. Tonsillektomi ile alınan spesimenler Hematoksilen-eosin ile boyanmış ve tonsil dokusu yüzey epiteli, stroma, kriptler ve vasküler yapılar yönünden değerlendirilmiştir. BULGULAR:Tonsil dokusunun volümünde obstruktif hipertrofik tonsil grubunda istatistiksel anlamlı olarak artış izlendi (p <0,05). Damar sayısı da hipertrofik tonsillerde anlamlı olarak fazla bulundu (p<0,05). Damar endotel kalınlaşması ve peroperatif hemoraji miktarları açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. SONUÇ:Tonsil fizyolojisi ve histopatolojisi hakkında pek çok çalışmalar yapılmıştır. Ancak, atrofik ve hipertrofik tonsillerdeki vasküler yapıların özellikleri ile ilgili ayrıntılı çalışmalara pek rastlanmamıştır. Tonsil dokusunun başta vasküler yapılar olmak üzere mikroanatomik yapılarının detaylı olarak incelenmesi ile oluşan hastalıkların fizyopatolojisi ve olası komplikasyonların nedenleri daha iyi anlaşılabileceğinden bu konu üzerine daha çok bilimsel araştırmanın yapılması faydalı olacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-314

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale