Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Bell Paralizisinde Nötrofil-Lenfosit Oranı Yeni Bir Prognostik Ve Prediktif Faktörmü
 

Bell Paralizisinde Nötrofil-Lenfosit Oranı Yeni Bir Prognostik Ve Prediktif Faktörmü

Oruç S., Ayçiçek A., Bucak A., Ulu Ş., Yücedağ F.

AMAÇ:Bell paralizisi, nedeni bulunamayan akut periferik fasiyal sinir paralizisi olarak tarif edilebilir. Bell paralizisi nonprogressif, hayatı tehdit etmeyen, genellikle spontan remisyonla seyreden bir hastalıktır. Biz çalışmamızda, Bell paralizisi ile Nötrofil-Lenfosit Oranı (NLO) düzeyleri arasında ilişkiyi incelemeyi amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışma hastane kayıtlarından yararlanarak retrospektif olarak yapıldı ve Bell paralizisi tanısı olan 54 hasta dahil edildi. Kontrol grubu 45 olup yaş ve cinsiyet olarak uyumlu sağlıklı bireylerden oluşmaktadır. Hastaların takiplerinde 1 yıl geçmesine rağmen tam düzelmeyen hastalar hastanemize çağırılarak elektromiyografi (EMG) testi yapıldı. Takipleri süreleri 1-3 yıl idi. Hastalara rutin olarak tedavi öncesi hemogram istendi. NLO nötrofil ve lenfosit sayıları arasında basit bir oran olarak hesaplanmıştır. Otomatik bir kan hücre sayıcı CBC ölçümleri (Sysmex XT 2000i, Kobe, Japonya) kullanılmıştır. Bütün numuneler iki kere uygulanmıştır ve ortalama değerler istatistiksel analiz için kullanıldı. BULGULAR:Ortalama NLO değerleri Bell paralizisi olan hastalarda 2.65 ve kontrol grubunda 1.82 idi. Bell paralizisi olan hastalarda ortalama NLO değerleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p =0.001) Ortalama nötrofil değerleri hastalarda 5.86/u ve kontrol grubunda ise 3.94/u idi Bell paralizisi olan hastalarda ortalama nötrofil değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti. (p <0.001) NLO seviyeleri hasta grubunda kısmi iyileşme olan hastalarda tam iyileşen gruba göre daha yüksekti (r= -0,411, P<0,001) SONUÇ:Çalışmamızda, NLO, nötrofil, beyaz küre değerleri hastalarda, kontrol grubundan yüksek bulundu. NLO seviyeleri hasta grubunda iyileşme olmayan hastalarda iyileşen gruba göre daha yüksekti. Bizim bildiğimiz kadarıyla, NLO düzeyleri ile Bell paralizisi ve prognoz arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmadır. Bell paralizisi değerlendirilirken NLO hastaların tanı ve prognozunu tahmin için hızlı ve güvenilir bir göstergesi olarak dikkate alınmalıdır ve daha geniş çaplı ve prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-312

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale