Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Boyun Diseksiyonu Sonrasında Aksesuar Sinir Hasarı Ve Nöropatik Ağrı Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 

Boyun Diseksiyonu Sonrasında Aksesuar Sinir Hasarı Ve Nöropatik Ağrı Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Uluöz Ü., Yavuzer A., Öztürk K., Göde S., On A., Gürsan G., Çınar E.

AMAÇ:Boyun diseksiyonuna bağlı gelişen morbiditelerin en sık karşılaşılanlarından birisi spinal aksesuar sinirin hasara uğraması sonucunda gelişen omuz sendromudur. Omuz sendromunun hayat kalitesini en çok etkileyen komponeneti ise uzun süren omuz ağrısıdır. Bu çalışmanın amacı, boyun diseksiyonları sonrası spinal aksesuar sinir hasarının klinik ve elektrofizyolojik yöntemlerle araştırılması, postoperatif gelişen ağrının niteliğinin tespiti ve bu ağrının sinir hasarı ile ilişkisinin belirlenmesidir. YÖNTEM-GEREÇLER:Haziran 2012- Nisan 2013 tarihleri arasında boyun diseksiyonu uygulanan 38 vakanın 12’sine bilateral boyun diseksiyonu uygulanmış olup araştırmaya toplam 50 boyun diseksiyonu operasyonu dahil edilmiştir. Yaş ortalaması 48.0±10.1 olarak saptanmıştır. Olgulara preoperatif muayene ve nöropatik ağrı anketleri uygulanmıştır. Postoperatif 3. haftada ise muayene tekrarlanmış, nöropatik ağrı anketleri ile olgularda nöropatik ağrı gelişmi olup olmadığı araştırılmış ve aksesuar sinir hasarı tespiti için iğne EMG ve sinir iletim çalışmaları uygulanmıştır. BULGULAR:Olguların 15’inde (%30) normal bulgular, 25’inde (%50) ılımlı parsiyel aksonal dejenerasyon (IPAD), 7’sinde (%14) ileri parsiyel aksonal dejenerasyon (İPAD), 3’ünde (%6) total aksonal dejenerasyon (TAD) bulguları saptandı. DN-4 Değerlendirme Anketi ile 10 olguda (%20.4), LANSS Değerlendirme Anketi ile 6 olguda (%12) nöroparik ağrı saptandı. SONUÇ:Spinal aksesuar sinir (SAS) kesilmiş olsa bile omuz fonksiyonunun deltoid, supraspinatus ve infraspinatus kasları ile kompanse edildiği için muayenenin SAS hasarını göstermede yetersiz kaldığı ve dolayısıyla SAS hasarının klinik muayene bulguları ile her zaman korele olmayabileceği bilinmektedir. SAS’a katılan servikal spinal sinirlerdeki duysal liflerin varlığı nedeniyle SAS hasarı ile nöropatik ağrının doğru orantılı olarak arttığı ve postoperatif nöropatik ağrı gelişimi yüzdesinin küçümsenmeyecek kadar yüksek olduğu saptanmıştır. Bu nedenle olguların postoperatif dönemde nöropatik ağrı yönünden araştırılması ile ağrı tedavisinin uygun bir şekilde düzenlenmesinin gerekliliği düşünülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-273

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale