Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Alt konkaya yeni bir bakış: alt konka stromasının sonoelastografi ile objektif olarak değerlendirilmesi
 

Alt konkaya yeni bir bakış: alt konka stromasının sonoelastografi ile objektif olarak değerlendirilmesi

Midilli R., Öztürk K., Göde S., Kısmalı E., Turhal G.

AMAÇ:Bu çalışmanın birincil amacı alt konka stromasının objekif olarak değerlendirilmesinde noninvaziv bir yöntem olan sonoelastografinin kullanılabilirliğinin ve etkinliğinin araştırılmasıdır. İkincil amaç ise alt konkada kullanılmak için en uygun sonoelastografi tekniğinin araştırılıp tanımlanması ve sonuçlara etki edebilecek değişkenlerin eliminasyonu veya standardizasyonunun sağlanmasıdır. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya 10 sağlıklı, gönüllü denek dahil edildi. Çalışmaya katılan deneklerin 5'i erkek (%50), 5'i bayan olup yaş ortalaması 28,3±3,20 yıl (26-35) olarak bulundu. 10 deneğe lineer problu sonoelastografi cihazı ile her iki burun lateral duvarından ölçüm yapıldı. Toplam 20 konkadan sonoelastografik ölçüm yapıldı. Bu yöntem ile güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edilip edilemeyeceğinin belirlenebilmesi için denekler iki ayrı zamanda aynı yöntem ile test edildi. Ölçümler topikal dekonjestan uygulanmasından 15 dakika sonra tekrarlandı. 3 gün sonra ölçümler dekonjestanlı ve dekonjestansız olarak tekrarlandı. Ölçümlerde iki yöntem kullanıldı. Bunların ilkinde konka stromasında bir noktadaki doku sertliğinin göstergesi olan ses dalgalarının yayılım hızı ölçüldü. Diğer ölçüm yönteminde ise konka stroması ile yapılacak cerrahi işlemlerden ve dekonjestandan etkilenme ihtimalinin çok düşük olduğu cilt altı yağ dokusu elastikiyet skorlarının birbirine oranı ölçüldü. BULGULAR:İlk gün yapılan dekonjestansız, dekonjestanlı, 3 gün sonra yapılan dekonjestanlı, dekonjestansız sonoelastografik ölçüm median değerleri sırasıyla 2,125 m/sn (IR 0,85), 2,175 m/sn (IR 0,53), 2,520 m/sn (IR 0,79) ve 2,555 m/sn (IR 0,53) olarak bulundu (p>0.05). İlk gün için yapılan dekonjestansız ve 3 gün sonra yapılan dekonjestansız konka stroması ve cilt altı yağ dokusu elastikiyet skorları median değerleri sırasyla 0,176 (IR 0,12), 0,171 (0,13), 0,247 (0,18), 0,144 (IR 0,13) olarak bulundu (p<0.05). SONUÇ:Veriler değerlendirildiğinde cilt altı yağlı dokuda aynı denek grubunda 3 gün arayla yapılan ölçümlerde istatiksel olarak anlamlı bir fark çıkmasından dolayı bu yöntemin tekrar edilebilmesi olasılığının az olduğu, bunun da cilt altı yağlı dokunun ölçüm derinliğinin konkadan farklı olması ve probun açısından kaynaklanan değişikliklerden kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Konka stromasındaki ses dalgalarının hızının ölçüldüğü, konka için ilk kez tanımlanan tekniğin tekrarlanabilir, zamandan ve dekonjestandan etkilenmeyen objektif bir yöntem olarak alt konka hastalıklarının tanısında ve yapılan tedavilerin objektif değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yöntem olduğu ve yapılacak diğer çalışmalara yön gösterebileceği düşünülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-338

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale