Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ankilozan Spondilit Hastalarında Odyovestibüler Fonksiyon Bulguları
 

Ankilozan Spondilit Hastalarında Odyovestibüler Fonksiyon Bulguları

Saydam L., Özkırış M., Gencer K. Z., Günaydın İ.

AMAÇ:Bu çalışmada anklozan spondilit(AS) hastalarında odyovestibülar fonksiyonların değerlendirilmesi amaçlandı. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışma 1 Mayıs 2012 ve 1 Ocak 2013 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Romatoloji bölümleri tarafından yapıldı. Ankilozan spondilit tanısı için kullanılan " New York kriterleri " ne göre 40 ı AS hastası (37 erkek ve 3 kadın) ve 40 sağlıklı kişiden (35 erkek ve 5 kadın) oluşan 80 kişi çalışmaya alındı. Çalışmaya Bozok Üniversitesi etik kurul onayı (129/2012) alındıktan sonra her iki gruba da komple odyolojik ve vestibüler testler (spontan nistagmus, gaze, optokinetik, sakkadik hareketler, smooth pursuit ve Dix- Hallpike testleri) uygulandı. Sonuçlar Student t-test ve ki-kare test ile karşılaştırıldı. BULGULAR:AS grubu ve kontrol grubu arasında timpanometri değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p˃0.05). Pure tone odyometri sonuçları karşılaştırıldığında AS grubu ve kontrol grubu arasında düşük frekanslarda (250, 500, 1000, ve 2000 Hz) hava ve kemik iletim eşikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p˃0.05). Yüksek frekanslarda ise (4000, 6000 ve 8000 Hz) hava ve kemik iletim değerleri arasında anlamlı farklılık vardı (p<0.05). Spontan nistagmus, gaze, optokinetik ve sakkadik hareket testlerinin sonuçlarında ise iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık yoktu (p ˃ 0.05). Smooth pursuit ve Dix-Hallpike test sonuçlarında ise iki grup arasında anlamlı farklılık tespit edildi (p<0.05). SONUÇ:Bulgularımız AS ve odiovestibüler sistem bozuklukları arasında anlamlı bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Bu hastalarda işitme ve vestibüler fonksiyonların rutin değerlendirilmesi bu fonksiyonlardaki bozulmaların erken tanısı ve önlenmesinde etkili olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-324

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale