Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Bell Paralizisinde Temporal Kemik Fasiyal Kanal Genişliğinin Paralizi Gelişimine Etkisi
 

Bell Paralizisinde Temporal Kemik Fasiyal Kanal Genişliğinin Paralizi Gelişimine Etkisi

Akbay E., Çevik C., Bayaroğulları H., Ekşi G., Yengil E.

AMAÇ:Bu prospektif çalışmada temporal kemik içinde seyreden fasiyal kanalın labirintin segment (LS), timpanik segment (TS) ve mastoid segmentindeki (MS) anatomik varyasyonlar nedeniyle olası darlığın paralizi gelişmesinde predispozan faktör olup olmadığını araştırmayı amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:İdiyopatik periferik fasiyal paralizi (İPFP) tanısı konulan 22 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların temporal kemik görüntülemeleri için 64 dedektörlü Multislice Bilgisayarlı Tomografi kullanıldı. Elde edilen görüntüler workstation bilgisayarlara yüklendi. Yüklenen bu verilerden aksiyal, koronal ve sagittal planlarda rekonstrüksiyon görüntüleri oluşturuldu ve fasiyal kanalın labirintin, timpanik ve mastoid segmentlerinin çapları ve uzunlukları ölçüldü. Paralizili taraf ile sağlam taraftaki kanal çapları ve uzunlukları arasındaki ölçümler karşılaştırıldı. İstatistiksel veriler için Kolmogorov-Smirnov, Ki-kare, Mann-Whitney U, Wilcoxon Signed Ranks ve Spearman korelasyon testleri kullanıldı. Tüm istatistiksel analizler için p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. BULGULAR:Hasta grubunun LS’sinin uzun çap (UÇ), kısa çap (KÇ) ve uzunluk değerleri ortalamaları sırasıyla; 1.31±0.39, 0.91±0.27 ve 4.17±0.48 olup, kontrol grubunun LS’sinin UÇ, KÇ ve uzunluk değerleri ortalamaları sırasıyla 1.26±0.29, 0.95±0.21 ve 4.60±1.36 idi. Hasta grubunun TS’sinin UÇ, KÇ ve uzunluk değerleri ortalamaları sırasıyla; 1.11±0.22, 0.90±0.14 ve 12.63±1.47 olup, kontrol grubunun TS’sinin UÇ, KÇ ve uzunluk değerleri ortalamaları sırasıyla; 1.17±0.23, 0.85±0.24 ve 12.10±1.79 idi. Hasta grubunun MS’sinin UÇ, KÇ ve uzunluk değerleri ortalamaları sırasıyla; 1.80±0.30, 1.44±0.29 ve 14.3±1.90 olup kontrol grubunun MS’sinin UÇ, KÇ ve uzunluk değerleri ortalamaları sırasıyla; 1.74±0.38, 1.40±0.29 ve 14.15±2.16 idi. Her üç segementte de ölçülen parametrelere göre hasta ve kontrol grubu istatistiksel olarak birbirine benzerdi. SONUÇ:Fasiyal kanaldaki darlığın İPFP gelişmesinde etkisinin incelendiği bu çalışmada hasta ve kontrol grubu arasında benzer sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmamızın ileride yapılacak çalışmalar için temel veriler oluşturabileceğine inanıyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-327

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale