Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Obstrüktif Nazal Deformiteli Hastalarda Kişilik Özellikleri
 

Obstrüktif Nazal Deformiteli Hastalarda Kişilik Özellikleri

Özturan O., Yıldırım Y.S., Özücer B., Yılmaz D. E., Deveci E., Kırkpınar İ.

AMAÇ:Bu çalışma nazal obstriktif deformitesi olan hastaların kişilik özelliklerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Tıkayıcı nazal deformite yapısına sahip hastalar ile depresif, çekingen, bağımlı, pasif-agresif, obsesif kompülsif, narsistik, histrionik, şizoid ve paranoid kişilik tip gibi kişilik özellikleri arasında ilişki incelenerek tamamen sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz polikliniğine Ocak - Ağustos 2013 tarihleri arasında başvuran tam veya tama yakın (ileri derecede) obstrüktif burun tıkanıklığı olan 48 ardışık hasta) çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların geçirilmiş travma veya nazal cerrahi öyküsü ve eğitim seviyeleri sorgulanmıştır. Her bir hastaya ayrı olmak üzere Kişilik İnanç Ölçeği (Personality Belief Questionnaire (PBQ), Kendini Değerlendirme Envanteri (STAI Formu), Beck Depresyon Ölçeği (BDI) ve Beck Anksiyete Ölçeği uygulanmıştır. Bu değerler nazal muayenelerinde herhangi bir patoloji saptanmayan 40 sağlıklı kontrol grubunun değerleriyle karşılaştırılmıştır. BULGULAR:Nazal Deformiteye sahip hastaların yaş ortalaması 30,4±10,6, sağlıklı kontrol grubu yaş ortalaması 37±12.7’tü. Hastaların cinsiyet ve eğitim durumları açısından benzer özellikler mevcuttu. Hastaların çekingen, bağımlı, pasif-agresif, obsesif kompülsif, narsistik, histrionik, şizoid ve paranoid kişilik tip değerlendirmeleri açısından sağlıklı kontrol grubuyla benzer özelliklere sahipti, yapılan istatistiki değerlendirmelerde p<0.05 idi. Antisosyal kişilik özellikleri açısından obstrüktif burun tıkanıklığı hastaları sağlıklı kontrol grubuna kıyasla (sırasıyla 18.0±9.1 ve 14.8±8.3) daha yüksek skorlara sahip olmakla beraber bu istatistiki olarak anlamlı seviyede değildi (p=0.09) SONUÇ:Tıkayıcı (obstrüktif) nazal patolojilerinin antisosyal kişilik yapısı dışında kişilik yapıları üzerine etkisi yoktur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-341

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale