Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Fizik Muayene Bulgularının Uyku Apne Ve Vücut Kitle İndeksi İle Korelasyonu Ve Dağılımı
 

Fizik Muayene Bulgularının Uyku Apne Ve Vücut Kitle İndeksi İle Korelasyonu Ve Dağılımı

Kansu L., Avcı S., Büyüklü F., Lakadamyalı H., Eyüpoğlu Ö. F., Öğüş E.

AMAÇ:Fizik muayene bulgularının apne hipone ve vücut kitle indeksi (VKİ) ile korelasyonunu ve dağılımını ortaya koyarak cerrahın muayene yöntemlerini uygulamasına ve sonuçlarını yorumlamasına katkıda bulunmak. YÖNTEM-GEREÇLER:Uyku apnesi (horlama dahil) şikayeti ile kliniğimizde polisomnografi uygulanan 140 hastanın hikaye, fizik muayene ve fiberoptik endoskopik muayeneleri yapıldı. Tüm hastalara Epworth uykululuk skalası uygulandı. Burun ve farinks anatomisi semikantitatif olarak değerlendirildi. Her hastaya oturur pozisyonda Müller manevrası uygulanarak yumuşak damak ve dil kökü seviyesindeki obstrüksiyon derecesi değerlendirildi. Tüm bulgular bir kulak burun boğaz uzmanı (Avcı S) tarafından skorlandırıldı. Apne hipopne indeksi ve tüm diğer değişkenler arasındaki korelasyon için Spearman korelasyon analizi kullanıldı. AHİ şiddeti ile otolaringolojik değişiklikler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde ki-kare testi kullanıldı. Farklı AHİ gruplarının ve VKİ ile fibroskopik muayene sonuçlarının VKİ ine göre değişiminin incelemesinde nonparametrik varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. Tüm testlerde P<.05 anlamlı kabul edildi. BULGULAR:Hastalar (117 erkek, 23 kadın); 47,08±11,8 (Ortalama±SD) yaş ortalamasına sahiptiler. Ortalama vücut kitle indeksi, 31,45±5,0 kg/m² idi. Ortalama apne hipopne indeksi 28,2±19,8 bulundu. Apne hipopne indeksi altın standart kabul edilerek Spearman korelasyonuna bakıldı ve VKİ (RS=0.53, p<.0001), retropalatal alan (RS=0.63, p<.0001), dil kökü (RS=0.31, p<.0001), tonsil büyüklüğü (RS=0.24, p<.003), modifiye malampati skoru (RS=0.33, p<.0001), boyun çevresi (RS=0.50, p<.0001), karın çevresi (RS=0.55, p<.0001) ve Epworth uykuluk skorunun (RS=0.32, p<.0001) AHİ ile korele olduğu görüldü. Obstrüktif uyku apne sendromu şiddeti ile burun anatomik tıkanıklığı, supraglottik alan, kubbe damak ve yaş değişkenleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>.05). VKİ arttıkça retropalatal (p<.001) ve retroglossal (p<.0001) alanlardaki daralma istatistiksel olarak anlamlı şekilde artmaktadır. SONUÇ:Sistematik fizik muayene ve fibroskopik muayene yapılarak obstrüktif uyku apne hastalarında ki en önemli anatomik anormallikler tespit edilebilir. Retropalatal alandaki darlık kubbe damak varlığı ve VKİ artışı ile ilişkili bulunmuştur. Vücut kitle indeksi normal olan olgularda retropalatal darlık saptandığında farengeal anatomik bir bozukluk değil kraniofasial bir anormallik düşünülmelidir. Retroglossal alandaki darlık morbid obezlerde görülmüştür. Bu durum yağlanmanın önce retropalatal bölgede başladığını kilo alımı sürerse giderek retroglossal alana doğru yayıldığını düşündürmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-349

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale