Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografik Olarak Saptanan Kalsifikasyonların Histopatolojik Bulgular İle Korelasyonun Göster.
 

Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografik Olarak Saptanan Kalsifikasyonların Histopatolojik Bulgular İle Korelasyonun Göster.

Yiğit Ö., Bilici S., Günver F., Onur F., Hamit B., Nazlı A. M.

Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografik Olarak Saptanan Kalsifikasyonların Histopatolojik Bulgular İle Korelasyonunun Gösterilmesi.. AMAÇ:Benign veya malign tiroid hastalığı nedeniyle total tiroidektomi operasyonu olan hastalarda preoperatif ultrasonografik olarak saptanan kalsifikasyonları histopatolojik inceleme ile kıyaslamak ve ultrasonografik malignite bulgusu olarak kabul edilen mikrokalsifikasyonların tanısal anlamda önemliliği ortaya koymak YÖNTEM-GEREÇLER:Prospektif kontrollü çalışma olarak dizayn edildi. Tiroid dopler ultrasonografisinde (DUS) kalsifikasyon saptanan 9’u erkek 16’sı kadın toplam 25 nodüler tiroid hastası çalışma grubu, kalsifikasyonu olmayan 14’ü erkek ve 22’si kadın toplam 36 hasta ise kontrol grubu olarak oluşturuldu. Radyolojik kalsifikasyon varlığı; kaba amorf ve gölge vermeyen ince ekojen fokus şeklinde mikrokalsifikasyon olarak belirtildi. Bütün hastalara DUS eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisi (İİAB) yapıldı. Total tiroidektomi yapılmasına karar verilen hastaların kalsifikasyon olan nodülleri intraoperatif olarak işaretlendi. Postoperatif patoloji piyesinde kalsifikasyonlar; nodül ve nodül dışı alanlarda var veya yok olarak belirtildi. Ultrasonografik olarak kalsifikasyon saptanmayan kontrol gurubunda da nodül ve nodül dışı alanlarda kalsifikasyonlar var veya yok olarak değerlendirildi. BULGULAR:Grupların yaş ortalamaları ve cinsiyet oaranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,841 ve p=0,819). Radyolojik olarak saptanan kalsifikasyonların %48’i kaba amorf kalsifikasyon, %52’si gölge vermeyen ince ekojen foküs şeklinde mikrokalsifikasyondu. Radyolojik kalsifikasyon saptanan olguların % 68’inde, saptanmayan olguların %13,9’unda postoperatif patoloji piyesinde nodül kalsifikasyonu saptandı. Oranlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Radyolojik kalsifikasyonu kaba amorf olan olguların %100 ‘ünde, mikrokalsifikasyon olan olguların %38.5 ‘inde patoloji piyesinde kalsifikasyon saptandı. Oranlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,002). Radyolojik kalsifikasyon saptanan ve saptanmayan olguların postoperatif patoloji piyesinde nodül dışı kalsifikasyon saptanma oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (%4,0 ve %2,8 p=1.000). SONUÇ:Ultrasonografi tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde etkili bir tanı yöntemidir. Çalışmamızda özellikle tiroid nodüllerinin malignite kriterlerinden olan mikrokalsifikasyonun histolojik olarak %38.5 oranında doğrulandığı gösterilmiştir, Buna karşın kaba kalsifikasyonlar %100 oranında histolojik olarak doğrulanmıştır. Ancak daha fazla vaka ile yapılacak çalışmalarla bu fikrin desteklenmeye ihtiyacı vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-352

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale