Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parotis Cerrahisi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi
 

Parotis Cerrahisi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi

Dere H., Ensari S., İkincioğulları A., Özcan K. M., Köseoğlu S., Çetin A. M., Topak B.

AMAÇ:Parotiste kitle nedeni ile kliniğimize başvuran olguları retrospektif olarak incelemek, histopatolojik sonuçları, uygulanan cerrahi yöntemi, komplikasyonları değerlendirmek. YÖNTEM-GEREÇLER:Ocak 2002 ile Nisan 2013 tarihleri arasında kliniğimizde parotidektomi yapılan 45’ i kadın, 42’ si erkek toplam 87 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, kitlenin bulunduğu taraf, histopatolojik tanı, malign veya benign tümörlere uygulanan cerrahi yöntem ve komplikasyonlar kaydedildi. BULGULAR:Parotidektomi yapılan 87 hastanın ortalama yaşı 48,91 idi. Olguların 74’ i (%85.06) benign, 13’ ü (%14,94) maligndi. Benign tümörler içinde en sık 41 hasta (%60,29) ile pleomorfik adenom saptandı. Malign tümörler içinde en sık 3 hasta (%23.07) ile asinik hücreli karsinom saptandı. Cerrahi yöntem olarak süperfisiyel veya total parotidektomi, malign tümörlerde boyun evresi ve tümörün histopatolojik tipine göre boyun diseksiyonu uygulandı. SONUÇ:Parotis bezi tümörlerinin tedavisinde cerrahi primer tedavi yöntemidir. Cerrahi olarak süperfisiyel veya total parotidektomi yapılabilir. Tümörün histopatolojik tipi ve boyun evresine göre boyun diseksiyonu, postoperatif radyoterapi ve/ veya kemoterapi cerrahi tedaviye eklenebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-354

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale