Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kronik Sinüzitli Hastalarda Alerjik Fungal Etiyolojinin Rolü
 

Kronik Sinüzitli Hastalarda Alerjik Fungal Etiyolojinin Rolü

Süoğlu Y., Güven M., Demir D., Yılmaz S. M.

AMAÇ:Bu çalışmada amacımız kronik sinüzitli hastalarda alerjik fungal sinüzit varlığını araştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde kronik sinüzit nedeniyle fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 87 hasta çalışmaya alındı. Klinik belirtileri değerlendirilen hastaların ayrıntılı muayenesi yapıldı, sinüs tomografileri çekildi. Periferik kanda total ve spesifik IgE ölçüldü, prick test yapıldı. Peroperatuar olarak sinüslerden aspire edilen mukus ve elde edilen cerrahi materyal mikrobiyolojik ve histopatolojik olarak incelendi. Veriler SPSS paket programı ile değerlendirildi. Karşılaştırmalarda ki-kare ve bağımsız örneklem t-test kullanılarak p<0.05 anlamlı kabul edildi. BULGULAR:Çalışmamızdaki hastalarda ortalama yaş 38.71 olup, 56’ sı erkek 31’i kadındır. Nasal polip 62 (71.3%) hastada tespit edilmiştir. Hastaların 4 (4.6%) tanesinde fungal etiyoloji saptanmıştır. Bu olguların 2 tanesinde histopatolojik olarak doku nekrozu ve invazyonu, kliniğinde non Hodgkin lenfoma ve akut lösemi tespit edildiği için akut invasiv fungal sinüzit, diğer iki olguda sadece doku invazyonu saptandığı için kronik invasiv fungal sinüzit tanısı konuldu. Mikrobiyolojik değerlendirmede olgulardaki etken patojen A.Fumigatus bulundu. Prick test pozitifliği mantara karşı 4 (4.8%) olguda bulunurken, 4 (4.8%) olguda otlara, 4 (4.8%) olguda ağaçlara, 4 (4.8%) olguda ev akarlarına karşı duyarlılık tespit edildi. Serum total IgE si 100 IU/ml yüksek olan olgu sayısı 32 (36.8%) olup, spesifik IgE 4 olguda bulunmuştur. Alerjik semptomlar ile IgE yüksekliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır: burun tıkanıklığı (p=0.285), burun akıntısı (p=0.806), koku almada azalma (p=0.732), baş ağrısı (p=0.532), hapşırma (p=0.274). Bununla birlikte nazal polipli olgular ile yüksek IgE arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p=0.012). Peroperatuvar olarak paranazal sinüslerden aspire edilen materyal, makroskopik olarak olguların 29 (33.3%)’ sinde alerjik müsin ile uyumluydu. Fungus tespit edilmeyen bu olgulara eosinofilik müsin kronik sinüsit tanısı konuldu. Musin ve fungus saptanmayan polipli olgulara histopatolojilerinde yoğun eozinofil saptanmasından dolayı eozinofilik kronik sinüzit tanısı konuldu. SONUÇ:Alerjik fungal sinüzit patofizyolojisi ve tanısı hakkında hala tartışmalar bulunmaktadır. Kronik sinüzitli olgularda AFS yaygınlığı coğrafi farklılıklar göstermekle birlikte %5-%10 arasındadır. Biz çalışmamızdaki olgularda AFS tanı kriterlerine rastlamadık.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-344

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale