Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nazofarenks Kanserli Hastalarda Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Yutma ]Fonksiyonlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
 

Nazofarenks Kanserli Hastalarda Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Yutma ]Fonksiyonlarına Etkisinin Değerlendirilmesi

Kirazlı T., Öztürk K., Çetin E. Z., Eyigör S., Akagündüz Ö.

AMAÇ:Nazofarenks kanserlerinin, erken tanı ve tedavi olanaklarındaki gelişmelerle birlikte sağ kalım oranlarında ve hayat kalitesinde de iyileşme görülmektedir. Nazofarenks kanseri hastalarında radyoterapi temel tedavi yöntemidir. Sağ kalım oranlarında artışla beraber bu hastalarda yaşam kalitesini etkileyen yan etkiler daha da önemli hale gelmektedir. Yutma güçlüğü de bunlardan biridir. Çalışmamızın amacı; küratif 3D konformal radyo- kemoterapi ve IMRT uygulamalarının nazofarenks ca hastalarında yutma fonksiyonlarını üzerine etkisini karşılaştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Araştırmaya Ocak 2013- Haziran 2013 tarihleri arasında nazofarenks kanseri nedeniyle malignite kontrolüne gelen 3D konformal radyoterapi uygulanan 10 hasta, IMRT tekniği ile küratif radyoterapi uygulanan 10 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların sosyodemografik verileri hasta dosyasından ve yüzyüze görüşme yöntemiyle kendilerinden elde edildi. Hastalara video fiberoptik endoskopi uygulandı ve yutma sırasında erken dökülme, rezidü- sekresyon, penetrasyon, aspirasyon, refleks öksürük bulguları skorlandı. BULGULAR:Her iki grup arasında, sosyodemografik özellikler açısından fark saptanmadı (p>0.05). Nazofarenks Ca nedeniyle 3D konformal radyoterapi ve IMRT uygulanan hastaların 3ml-5ml- 10 ml su; 5 ml yoğurt ve balık kraker ile erken dökülme; rezidü- sekresyon; penetrasyon- aspirasyon skorlarında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Her iki grupta da hastaların tamamında ağız kuruluğu ve katı gıdaları su ile alma isteği olduğu görüldü. İki grup arasında anlamlı fark gözlemedi. Her iki grupta hastaların tamamında kord vokal hareketleri, dil hareketleri olağan olarak saptandı. Hiçbir hastada velofarengeal yetmezlik ve yutmanın tetiklenmesinde gecikme saptanmadı. (p>0.05) Yutmanın subjektif olarak değerlendirildiği semptomlarda gruplar arası anlamlı farklılık saptanmamıştır. (p>0.05) SONUÇ:IMRT ve 3D konformal radyoterapi uygulanan hastaların yutma fonksiyonları karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bu sonuçlara ve literatürdeki verilere bakarak IMRT’ nin yutma fonksiyonları üzerine daha olumlu etkisi olduğunu söylemek elbette ki mümkün değildi. Bu nedenle ileri çalışmalarda daha fazla hasta sayısı ile çalışma sonuçlarının doğrulanması gerekir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-357

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale