Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Adenoidektomi Operasyonunun Ortalama Trombosit Hacmi Üzerindeki Etkisi
 

Adenoidektomi Operasyonunun Ortalama Trombosit Hacmi Üzerindeki Etkisi

Oysu Ç., Toros Zer S., Yılmaz Ş. A., Önder S. N., Çaypınar B.

AMAÇ:Adenoid hipertrofisi, çocuklarda sık karşılaşılan bir bozukluk olup kronik ve takrarlayıcı üst solunum yolu obstrüksiyonundan obstrüktif uyku apne sendromuna kadar değişen bir spektrumda semptomatik olabilir. Kronik nazal obstrüksiyon üst solunum yolu direncinin artmasıyla sonuçlanır. Üst solunum yolu direncinin artması alveolar hipoventilasyona neden olarak kronik hipoksi, hiperkapni ve hiperkoagülopatiye yol açabilir. Çalışmamızın amacı; adenoid vejetasyonun hiperkoagülopatiye neden olup olmadığını saptamak, adenoidektominin ortalama trombosit hacmini üzerindeki etkisini belirlemektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Kliniğimizde adenoidektomi operasyonu geçirmiş 4-11 yaş arası (ort. 7,12+-2,373) 61 hasta ele alındı. Hastaların preoperatif ve postoperatif 3. Ayda DAS skoru, hemoglobin, WBC, Trombosit sayısı, MPV, Pct, PDW değerlerine bakıldı. İstatiksel analiz için NCSS programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatiksel metodların yanı sıra grup içi karşılaştırmalarda Paired Sample t test kullanıldı. Sonuçlar % 95’ lik güven aralığında, anlamlılık p< 0,05 düzeyinde değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilecek hasta sayısı -güç analizi- yapılarak güç %80’in üstünde tutularak belirlenmiştir. BULGULAR:Hastaların MPV değerlerinde istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Bununla birlikte DAS skorlarındaki düşüş istatiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur. Preop ve postop. WBC, Hb, trombosit sayısı, Pct, PDW değerleri arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır. SONUÇ:Hastaların MPV değerlerinde istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Bununla birlikte DAS skorlarındaki düşüş istatiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur. Preop ve postop. WBC, Hb, trombosit sayısı, Pct, PDW değerleri arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-011

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale