Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kağıt Fabrikası Çalışanlarında Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı İle Çalışma Süresi Arasındaki İlişki
 

Kağıt Fabrikası Çalışanlarında Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı İle Çalışma Süresi Arasındaki İlişki

Adalı M.K., Adalı İ., Dığın A. A., Süt N.

AMAÇ:Gürültüye bağlı işitme kaybı; gürültünün şiddeti ve maruz kalınan süre ile uyumlu olarak oluşan işitme azlığıdır. Gürültüye bağlı işitme kaybı olasılığının maruz kalınan ses düzeyi kadar, gürültülü ortamda çalışılan yıl sayısı ile de arttığı düşünülmektedir. Gürültülü bir işyerinde çalışanlarda gürültüye bağlı işitme kaybının ortaya çıkış zamanını araştırmak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışma için, kağıt üretimi yapılan bir fabrikada çeşitli seviyelerde gürültülü ortamda çalışan 70 çalışana ait veriler retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışanlar bulundukları ortamdaki ses şiddeti düzeyine göre A (ortam ses düzeyi 80 dB’in altındaki yerlerde çalışanlar) ve B (ortam ses düzeyi 85 Db’in üstündeki yerlerde çalışanlar) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Fabrika çalışanlarına uygulanan son pürton odyometri kayıtları esas alınarak, gürültüye bağlı işitme kaybı bulunanan çalışanlar belirlendi. BULGULAR:Yaş ortalaması 36,98 olan 70 çalışanın 2‘si kadın ve 68‘i erkek olarak saptandı. Toplam 15 çalışanda gürültüye bağlı işitme kaybı saptanmıştır. B grubunda gürültüye bağlı işitme kaybı iki kat fazla (A grubunda 5, B grubunda 10) bulunmakla birlikte bu dağılım istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,244). Gürültüye bağlı işitme kayıplarının çalışma sürelerine göre dağılımı incelendiğinde çalışma süresi 10 yılı aşanlarda 14 kişide, 10 yıla kadar olanlarda ise yalnız bir kişide gürültüye bağlı işitme kaybı saptanmıştır. Bu dağılım istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur (p=0,002). SONUÇ:Çalışmanın verileri, çalışma süresi ile gürültüye bağlı işitme kaybı görülme sıklığı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Özellikle çalışma süresi 10 yılın üzerinde olan çalışanlarda gürültüye bağlı işitme kaybı sıklığı belirgin artış göstermektedir. B u veri 2 biçimde yorumlanabilir: Çalışma süresi ve buna bağlı olarak gürültüye maruz kalınan süre arttıkça gürültüye bağlı işitme kaybı olasılığı da artmaktadır. İkinci olarak; yakın dönemde gürültüye bağlı işitme kaybına karşı alınan koruyucu önlemlerin etkinliği nedeniyle, bu dönemde işe başlamış olanlarda gürültüye bağlı işitme kaybının görülme sıklığının azaldığı biçiminde yorumlanabilir. Bu ikinci yorumun doğrulanabilmesi için; çalışmanın ilerideki yıllara taşınması doğru olacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-020

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale