Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Lomber Ponksiyon Sonrası Koklear Fonksiyonların Otoakustik Emisyon İle Değerlendirilmesi
 

Lomber Ponksiyon Sonrası Koklear Fonksiyonların Otoakustik Emisyon İle Değerlendirilmesi

Kirazlı T., Öğüt F., Bilgen C., Öztürk K., Göde S., Gökçay F., Çelebisoy N., Selimoğlu S.

AMAÇ:Spinal ve epidural anestezinin popüler hale gelmesiyle daha çok karşılaşılan beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı değişikliğine bağlı ani işitme kaybı, lomber drenaja sekonder işitmenin etkilenebileceği hipotezini güçlendirmektedir. Çalışmamızda BOS basıncını değiştiren bir cerrahi prosedür olan lomber ponksiyonun işitsel fonksiyonlara etkisini değerlendirdik. YÖNTEM-GEREÇLER:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji kliniğinde lomber ponksiyon uygulanacak 20(yirmi) hastaya prosedür öncesi ve sonrası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği’nde tonal odyometri ve distortion product otoakustik emisyon yapıldı. Sonuçlar SPSS programı ile değerlendirildi. BULGULAR:500, 1000, 2000, 4000 Hz sinyal gürültü oranı (SNR) karşılaştırıldığında lomber ponskiyon öncesi ve sonrası istatistiksel olarak anlamlı sonuç saptanmamıştır. (p> 0.05) SONUÇ:Otoakustik emisyonun temeli, kokleada işitmeyi sağlayan duysal işlemlerin timpan zara yansıyan titreşimlerinin kaydedilmesine dayanır. Lomber ponksiyon ise BOS basıncını değiştirebilen cerrahi bir prosedürdür. Bu sonuçlara göre lomber ponksiyonun işitmeye olan etkisi sınırlı veya yok denecek kadar azdır. 4000 Hz’de istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen işlem sonrasında bir fark görülmesi dolayısıyla BOS basıncı kontrol edilerek yapılacak başka bir çalışmada anlamlı sonuçlar çıkabileceğini düşünülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-022

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale