Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Pulsatil Tinnituslu Hastalarda İnternal Karotid Arterin Lümen Çapı Akım Hızı Ve İntima Media Kalınlığının Araştırılması
 

Pulsatil Tinnituslu Hastalarda İnternal Karotid Arterin Lümen Çapı Akım Hızı Ve İntima Media Kalınlığının Araştırılması

Arslanoğlu S., Terzi S., Özgür A., Demiray U.

AMAÇ:Biz bu çalışmada PT’lu hastalardaki internal karotid arterlerin Doppler ultrasonografi ile inceleyerek, akım hızını, lümen çapını ve intima media kalınlıklarını önce kendi içinde sonrada kontrol grubuyla karşılaştırmayı amaçladık YÖNTEM-GEREÇLER:İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.KBB kiniğine pulsatil tinnitus şikâyeti ile başvuran 34 hasta üzerinde yapıldı. Tinnitus şikâyeti ile başvuran hastalardan ayrıntılı anamnez alındıktan sonra sırasıyla rutin KBB muayenesi, tansiyon arteriyel ölçümü, baş ve boynun oskültasyonu yapıldı. Hemogram, açlık kan lipit seviyeleri, tiroid fonksiyon testleri, saf ses odyometri ve karotis Doppler ultrasonografi istendi ve bunların sonuçlarına göre hastalara temporal kemik MRG ve karotis MRA tetkiki yapıldı BULGULAR:Tüm hastaların, PT’u olan taraflarının İKA Doppler USG değerleri, kontrol grubundan elde edilen değerlerle karşılaştırıldığında, PT olan tarafda EDH, İMK ortalama değerlerinin kontrol grubuna göre yüksek olması, LÇ’nın ise düşük olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu SONUÇ:Sonuç olarak. Sebebi bilinmeyen esansiyel PT’lu hastalar için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır. Çalışmamızda PT’lu hastalarda artmış ateroskleroz riski ve artmış akım hızı görülmektedir. Bu da bize PT’un karotid arterlerde anlamlı bir darlık olmasa da aterosklerozun başlamasıyla birlikte damar kompliyansında değişikliğe ve kan akım hızındaki artışa sekonder türbülan kan akımının duyulmasına bağlı olabileceğini düşündürmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-024

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale