Bilateral Sigmoid Sinüs Trombozu

Şanal K. S., Biçer Ö. Y., Şimşek T., Demircioğlu F.

Kulak Burun Boğazcıların otitin nadir komplikasyonu olarak gördükleri sigmoid sinüs trombozu tek taraflıdır. Bu çalışmada daha önce literatürde hiç rapor edilmeyen haliyle; iki taraflı sigmoid sinüs trombozu tanısı konan hastanın sunulması amaçlanmıştır. Serebral venöz sinüs trombozu, oldukça nadir olup insidansı, milyonda 3 ile 4 arasında değişir ve yetişkin vakaların %75’ i kadınlarda ortaya çıkar. Sigmoid sinüs trombozu vakalarının %70’ inin sebebi ayırt edilir; enfeksiyon, inflamatuar hastalık, travma, neoplazm, otoimmun hastalık veya oral kontraseptif kullanımı nedenleri arasındadır. Tromboz, antitrombin 3, protein C veya S eksikliği, faktör 2 veya 5 mutasyonu, aktive protein C direnci ve hiperhomosisteinemi gibi, genetik protrombotik durumlara da bağlı olabilir. Etyoloji enfeksiyon olduğunda, vakalar sıklıkla orta kulağın akut veya kronik hastalığında görülür. Otit tanısı ile Pediatri bölümünde tedavi edilirken hastanın baş ağrısı şikayetinin artması nedeniyle KBB konsültasyonu yapılmış olan hastanın muayenesi sağ kulak zarı hafif mat ve posteroinferiyorda bombeleşme, sol kulak zarı doğal idi. Çekilen CT görüntülerinde bilateral mastoidit, ve sol trombüs ile MR anjio görüntülerinde sol lateral sinüs trombozu saptandı. Hastaya antibiyotik tedavisi altında sağ parasentez sol mastoidektomi yapılarak sinüs ortaya kondu ve postoperatif antikoagülan başlandı. Bir hafta sonra başağrısının artması nedeniyle tekrar yapılan radyolojik görüntülemesinde bu kez sağ tarafta mastoidit ve sigmoid sinüs trombozu görülmesi üzerine hastaya sağ mastoidektomi yapıldı. Her iki tarafta da sigmoid sinüsler açılarak akım test edildi ve akımın azaldığı gözlendi. Hastanın ameliyatlarından sonra baş ağrısı dramatik olarak düzeldi. Hastanın bilateral yaygın cerabral venöz sinüs trombozunun olması nedeniyle enfeksiyon dışı nedenler araştırıldı. Trombofili gen analizi, F5-8, protein C-S, antitrombin 3, C3, C4 antifosfolipid antikor anti nükleer antikor, anti-ds dna lupus antikoagülanları, immünglobulin ve lenfosit paneli normal bulundu. MTHFRC677T heterozigot gen muatsyonu mevcut olup homosistein sınırda yüksek tespit edilmekle birlikte elde edilen bu sonucun tromboza yatkınlık yaratmayacağına karar verildi. Hastanın postoperatif ikinci ayında yapılan kontrolünde klinik semptomların düzeldiği ve kulak muayenesinin normal olduğu saptandı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-033

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale