Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Preoperatif Mastid Hücre Havalanmasının Timpanoplasti Başarısına Etkisi
 

Preoperatif Mastid Hücre Havalanmasının Timpanoplasti Başarısına Etkisi

Samim E., Yazıcı H., Doğan S., Metin M., Alagöz S., Kaptan K. Z.

AMAÇ:Bu çalışma preoperatif mastoid hücre hacimleri ile timpanoplasti sonrası greft başarısının ilişkisinin araştırması amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:kulak burun boğaz kliniğinde kronik otitis media tanısı ile cerrahi planlanan ve temporal kemik bilgisayarlı tomografisi çekilen hastalarda geriye dönük çalışma düzeninde yapıldı. Ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografilerinde mastoid hücreleri havalı olarak değerlendirilen ve klinik muayeneleri sonucu tip I timpanoplasti ve antrostomi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Operasyon sırasında kolestatom saptanan hastalar, revizyon vakalar ve takip bulguları eksik olan hastalar çalışma dışında tutuldu. Çalışmaya 20 (% 35,09) erkek, 37 (% 64,91) kadın toplam 57 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 29,69 (12-56 )idi Hastalar ameliyat sonrası 1.,3.ve 6. aylarda kontrollere çağırıldı. Hastaların kontrollerinde otoskopik muayeneleri ve odyometrik tetkikleri yapıldı. Temporal kemik bilgisayarlı tomografilerinin görüntüleri, Cavalieri’nin tekniğiyle mastoid kemiğin hacminin hesaplanabilmesi için 4800 Dpi optik çözünürlüklü scanner ile taranarak JPG formatında bilgisayar ortamına aktarıldı. Bilgisayar ortamına aktarılan bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri Autoced 2007 programı kullanılarak hacim hesaplandı. BULGULAR:Hastalar ameliyat sonrası çekilen Temporal BT’lerindeki mastoid havalanmalarına dayanılarak üç gruba ayrıldı. Az havalı, orta derecede havalı ve havalı olarak ayrılan grupların ameliyat sonrası dönemde yapılan 1., 3. ve 6. aylardaki kontrollerinde greft başarısı açısından bu üç grup arasında anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edildi (p=0,352:altıncı aydaki değer). Bu üç grup arasında ameliyat öncesi ile ameliyat sonrası hava yolu işitme kazançları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunamadı. SONUÇ:preoperatif mastoid hücre havalanması ile timpanoplasti başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-030

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale