Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tek Tarafli Üst Lateral Kartilaj İç Mukoperikondrium Ve Alt Mukozal İlerletme Flebi İle Septal Perforasyon Tamiri
 

Tek Tarafli Üst Lateral Kartilaj İç Mukoperikondrium Ve Alt Mukozal İlerletme Flebi İle Septal Perforasyon Tamiri

Değer K., Orhan K. S., Aydemir L., Çelebi E., Enver N.

AMAÇ: Septal perforasyon nazal fizyolojinin değişmesi sonucu hastanın yaşam kalitesini bozan ve cerrahi tamiri ve başarı oranları da değişken olan bir patolojidir. İnflamatuar hastalıklar, travma, septal koterizasyon, parmak travması ve septal hematom gibi bir çok nedene bağlı gelişse de en sık sebep septal cerrahi öyküsüdür. Cerrahi tedavide birçok local kaydırma flep tekniği tariff edilmiştir. Tarif edilen tekniklerin çoğunda bilateral mukozal kapatma uygulanmakta ve araya greft kullanılmaktadır. Tek taraflı üst ve alt mukozal kaydırma flebi yaptığımız ve aurikuler kartilaj greft uyguladığımız tekniğin sonuçları sunulmuştur. YÖNTEM-GEREÇLER: Çeşitli sebeplere bağlı olarak septal perforasyon gelişen 18 hasta çalışmaya alındı. İnflamatuar granülomatöz hastalık saptanan hastalar çalışma dışı tutuldu. Operasyonlar aynı cerrah tarafından (KSO) yapıldı. Operasyon açık (kolumellar insizyonlu) veya kapalı teknikle septal perforasyonun yeri ve septumun anatomik pozisyonuna bağlı olarak sağ veya sol olmak üzere tek taraflı üst ve alt mukozal kaydırma flebi ve aurikuler kartilaj kullanılarak yapıldı. Tek taraflı mukoza sütürlerle tamamen kapatıldı. Aurikuler kartilaj perikondriumlu şekilde alınarak her iki mukoza yaprağı arasına sandviç şeklinde yerleştrildi. Açık olan perforasyon tarafı seconder iyileşmeye bırakıldı. İntranazal silikon splint yerleştirilerek 3 hafta yerinde tutuldu. Tüm hastalar 6. ay ve 1. yılda tekrar çağrılarak kontrolleri yapıldı. BULGULAR:Toplam 18 hasta ( 8 erkek, 10 kadın) çalışmaya alındı. Açık rinoplasti tekniği ile 11 hastaya uygulanırken, 7 hasta kapalı teknikler opere edildi. Perforasyon çapı minimum 5 mm, maksimum 36 mm idi. Hastaların 15’inde sol üst ve alt kaydırma flebi sol taraftan yapılırken, 3 hastada sağ taraf kullanıldı. On yedi hastada tek operasyonla perforasyon tamamen kapandı. Bir hastada 2. ayda perforasyonun kapanmadığı görülünce revizyon cerrahisi uygulandı ve başarılı bir şekilde kapatıldı. Hastaların birinde ise perforasyon küçüldü ancak tam olarak kapanmadı. Hastaların 17’sinde perforasyon başarılı bir şekilde kapatıldı. SONUÇ:Üst lateral kartilaj iç mukoperikondrial flep kanlanması iyi olması ve yeterli büyüklüğü ile geniş perforasyonlarda da kullanılabilmektedir. Tek taraflı mukozanın kapatılması ve araya perkondriumu korunmuş kartilaj grefti konulması diğer tarafta mukozanın yürüyerek perforasyonu kapatmasına olanak sağlamaktadır. Tek taraflı mukozal ilerletme yapılması başarı şansını düşürmeden operasyon süresini kısaltmaktadır. Bu teknik yeterli deneyim elde edildikten sonra kapalı yöntemle de yapılabilmektedir. Kapalı yöntemin avantajı da ödemin az ve yara iyileşmesinin hızlı olmasıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-053

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale