Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Alerjik rinit ve yandaş hastalıklar: popülasyon bazlı çalışma
 

Alerjik rinit ve yandaş hastalıklar: popülasyon bazlı çalışma

Cingi C., Polat C., Sakallıoğlu Ö., Akyiğit A., Ersoy A. M.

AMAÇ:Alerjik rinit (AR) toplumda sık rastlanan bir hastalıktır. Her ne kadar yaşamı tehdit eden bir hastalık olmasa da, hayat kalitesini olumsuz etkilediği bilinmektedir (1). Alerjik rinit hastalığı rinore, nazal konjesyon ve hapşırık gibi semptomların hastalar için sıkıntı verici olmasının yanısıra, başağrısı, kaşıntı ve uyku bozuklukları gibi burun dışı şikayetlere de yol açmaktadır (2). Astım ve AR sıklıkla birlikte görülebilmekte ve uygun tedavi edilmedikleri takdirde akut/kronik sinüzit, rekürren nazal polipozis, otitis media ve uyku apnesi gibi hastalıkların oluşmasına zemin hazırlayabilmektedir (3). Çalışmamızın amacı AR ve olası yandaş hastalıkların birlikteliğini irdelemek ve rinitin kan basıncı üzerine etkisi olup olmadığını araştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Popülasyon bazlı çalışmamızda, yaşları 28-56 arasında değişen 400 erişkin hasta çalışmaya dahil edildi. AR tanısı nazal akıntı, nazal kaşıntı, hapşırık ve nazal obstrüksiyon semptomlarının sorgulanması ve klinik bulgulara dayanarak konuldu. AR tanısının teyidi için spesifik IgE düzeyleri çalışıldı. Rinitli hastaların arteriyel tansiyonları ölçüldü. Bir hekim tarafından konulmuşsa ve ya 1 astım atağı geçirmiş ve son 1 yıldır astım nedeniyle medikal tedavi alanlar da astmatik olarak değerlendirildi (4). Son olarak, 140/90 mmHg üzerinde tansiyon değerleri çıkan hastalar ve antihipertansif tedavi başlanmış olan hastalar ise hipertansif olarak kabul edildi (5, 6). BULGULAR:Rinitli olsun veya olmasın hem erkek hem de kadınlarda sistolik ve diastolik arteriyel basınç değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p<0.05). Astmatiklerin %14’ünde AR, %6’ında nazal polipozis ve %2’inde dış kulak ekzeması olduğu görüldü. AR’li hastaların %1’inde nazal polipozis, %8’inde astma, %4’ünde hipertansiyon, %1’inde dış kula ekzeması ve %2’inde atopik ekzema saptandı. Hipertansif hastaların ise %8’inde AR ve %3’ünde astım olduğu gözlemlendi. SONUÇ:Astım ve AR sıklıkla birlikte görülebilen hastalıklardır ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedirler. Çalışmamızda rinitisin hem erkeklerde hem de kadınlarda sistolik ve diastolik kan basıncı üzerine anlamlı bir etkisi olmadığını gözlemledik. Bu nedenle rinitli hastalarda düzenli kan basıncı ölçümü yapılmasının çok gerekli olmadığını düşünmekteyiz. Ayrıca çalışmamızda, AR hastalarında yandaş hastalıklar olarak astım, hipertansiyon, nazal polipozis, atopik ekzema ve dış kulak ekzeması gibi hastalıkların eşlik ettiğini gözlemledik. Sonuç olarak, AR hastalarını tedavi ederken olası yandaş hastalıkların da eşlik edebileceğinin gözönüne alınmasının hastaların yaşam kalitesi üzerine olumlu katkı sağlayacağını ve öte yandan konuyla ilgili daha geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-059

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale