Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Maksilla Kanserlerinde Klinik Deneyimimiz
 

Maksilla Kanserlerinde Klinik Deneyimimiz

Karcı B., Midilli R., Işık A., Göde S., Mavili İ. H.

AMAÇ:Çalışmanın amacı Ege Üniversitesi KBB Hastalıkları Kliniğinde son 5 yıl içerisinde paranazal sinüs tümörü nedeniyle opere edilen 43 olgunun retrospektif değerlendirilmesi ve hastaların takip sonuçlarının bildirilmesidir. YÖNTEM-GEREÇLER:Son 5 yıl içinde Ege Üniversitesi KBB Hastalıkları Kliniğinde opere edilen 43 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tanı ve TNM sınıflaması için BT,MR ve endoskopik muayeneler rutin olarak uygulanmıştır. Evrelendirme sistemi olarak maksiler sinüs tümörleri AJCC TNM sınıflandırması kulanılmıştır. Hastaların genel yakınmaları, sağ kalım, lokal bölgesel ve uzak nüksler ve komorbiditeler, cerrahi prosedürlerin tipleri ve tümörün histolojik tipleri değerlendirilmiştir. BULGULAR:Kliniğimizde paranazal sinüs tümörleri nedeniyle son 5 yıl içinde 43 hastaya cerrahi girişim uygulanmıştır. Bu tümörlerin 30’ u SCC, 5 tanesi adenokistik karsinom, 3 tanesi mukoepidermoid karsinom, 2 tanesi leomiyosarkom, 2 tanesi malign melanom, 1 tanesi pleomorfik hücreli sarkom olarak rapor edildi. 7 vakada boyun metastazı varlığı saptandı. Hastaların %60.4’lük kısmına parsiyel maksilektomi, % 27.9’luk kısmına total maksilektomi, %2.4’lük kısmına total maksilektomi ile beraber orbita ekzenterasyon, %9.3’lük kısmına kraniofasiyal rezeksiyon uygulandı. Hastaların % 29.9’luk kısmına RT, %48.8’lik kısmına RT eş zamanlı KT uygulandı. % 21.3’lük kısmına ek tedavi verilmedi. Palatal rezeksiyon uygulanan hastaların tümüne erken dönemde diş protezi uygulandı. SONUÇ:Paranazal sinüslerin malign tümörleri baş boyun bölgesinin nadir görünen tümörlerindendir. En sık semptom fasiyal ağrı, en sık görülen histolojik tip SCC ve en sık uygulanan cerrahi teknik parsiyel maksilektomi operasyonudur. Hastaların 2 yıllık sağ kalım oranları % 93, 5 yıllık sağ kalım oranları %88.3 olarak saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-062

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale