Rinoserebral Mukormikoz Olgusu

Eryılmaz A., Günel C., Demirtaş M., Başal Y., Ermişler B.

AMAÇ: Mukormikoz, çoğunlukla bağışıklığı baskılanmış kişilerde görülen akut başlangıçlı, agresif ve ölümcül seyirli, anjiyoinvazif bir hastalıktır. Bu yazıda kliniğimizde rinoserebral mukormikoz tanısıyla takip edilen bir hasta sunulmuştur. OLGU: 22 Yaşında, erkek hasta, yüzünün sol yarısında şişlik, kızarıklık, bilinç bulanıklığı şikayetleriyle kliniğimize sevk edildi. Bir hafta önce bilinç bulanıklığı nedeniyle başvurduğu klinikte diyabetik ketoasidoz tanısı konularak insülin tedavisi başlandığı ancak hastanın kan şekerinin regüle edilemediği ve tedavinin 3. gününde yüzünün sol tarafında şişlik ve kızarıklık başladığı öğrenildi. Öyküsünde 4 yıl önce Hodgkin Lenfoma Nodüler Sklerozan tip tanısı ile kemoterapi aldığı ve remisyona girdiği, ek olarak 10 yıl önce tip 1 DM tanısı aldığı vardı. Hastanın fizik muayenesinde bilinç bulanıklığı, sol yüz yarısında ödem ve hiperemi mevcuttu. Her iki nasal pasaj kurutlu, sol nasal pasajda nekroze alanlar vardı. Sol göz propitozis mevcuttu. Laboratuvar incelemesinde kan şekeri 402 mg/dl, lökosit 43000/mm, eritrosit sedimentasyon hızı 74 mm/saat saptandı. Hastanın Manyetik Rezanans incelemelerinde sol pansinüzit ve İnternal Karotid Arter (İKA) kavernöz ve temporal kemik kesimdeki bölümlerinde tutulum tespit edildi.Hastaya rinoserebral mukormikoz tanısı konularak servisimize yatırıldı. Tedavi ve prognoz: Hastadan kültür alınarak; 3.kuşak parenteral Sefalosporin 3x1gr, Amfoterisin B 1x150 mg, Metronidazol 4x500 mg ve parenteral insülin tedavisi başlandı. İKA tutulumu olması nedeniyle acil cerrahi girişim düşünülmedi. Tedavinin 1.gününde sol yüz yarısının tamamen nekrotikleşmesi, bilincinin kapanması üzerine hasta yoğun bakıma alındı. Yatışının 1. günü çekilen kranial MR’da sol serebellar hemisferde, orta serebral pedikülde ve frontal lobda multipl embolik enfarkt alanları saptandı. Kültür sonucu Rhizopus spp. Olarak geldi. Hastaya septik emboli tanısı konularak Asetilsalisilik asit 1x100 mg per oral başlandı. Hastanın düşmeyen ateş, ara ara satürasyon düşüklüğü ve taşikardi şikayetlerininde eklenmesi üzerine septik şok tanısı konularak medikal tedavisine parenteral Kaspofungin 70 mg ve B bloker eklendi. Ancak tedavinin 3. gününde kardiak arrest olarak hayatını kaybetti. TARTIŞMA VE SONUÇ: Rino-orbital mukormikoz genellikle diyabet ve diğer bağışıklık sistemi sorunları olan hastalarda ortaya çıkan nadir ama hayatı tehdit eden bir enfeksiyondur. Tanı yüksek klinik şüpheye dayanmasına rağmen, histolojik-mikrobiyolojik çalışmalar ve görüntüleme yöntemleri önemli rol oynar. Tedavi agresif debridman, sistemik antifungal ve altta yatan eşlik eden faktörlerin denetimidir. Erken tanı ve tedavi hayati önem taşır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-070

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale