Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Görülen Sinonazal Kanserler: 3 Olgu Sunumu
 

Nadir Görülen Sinonazal Kanserler: 3 Olgu Sunumu

Gök Ü., Şanal K. S., Biçer Ö. Y., Kesgin S.

AMAÇ: Sinonazal kanserler nadir görülürler ve sağ kalım oranları genellikle düşüktür. Sinonazal bölgenin karmaşık anatomisi ve tanının genellikle gecikmiş olması tedaviyi güçleştirmektedir. En sık yassı hücreli karsinom görülmektedir. Diğer malign tümörlere daha seyrek olarak rastlanır. Bu çalışmada nadir görülen low grade miksofibrosarkom, fibrosarkom, malign melanom tanıları almış sinonazal malign tümörü olan 3 olgu sunulacaktır. OLGU: Olguların üçünde de ortak başvuru şikayeti burun tıkanıklığı, akıntı ve ara ara olan burun kanamalarıdır. Low grade miksofibrosarkom tanısı konan 58 yaşındaki erkek hastaya sağ total maksillektomi ameliyatı yapıldı. 21. ayda hastanın sağ tibia proksimalinde kitle ortaya çıktı ve muayenesinde sağ inguinal bölgede kitle tespit edildi. Manyetik rezonans görüntüleme tetkikinde, kitlenin metastaz olduğu düşünüldü.Hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde yaygın metastazlar görüldü. Hastaya 22. ayda sağ tibia proksimalinde kitle eksizyonu ve sağ inguinal bölgeden lenf nodu eksizyonu yapıldı. Hastanın sağ inguinal lenf nodu biyopsisi malign mezenkimal tümör metastazı olarak, sağ tibiya proksimal kitle yüksek dereceli malign mezenkimal tümor olarak raporlandı. Hasta yaygın metastazlar nedeniyle kemoradyoterapiye yönlendirildi. Halen takibimizde olan hastada sinonazal bölgede nüks görülmedi. Fibrosarkom tanılı 38 yaşındaki erkek hastaya sağ mediyal maksillektomi operasyonu uygulandı. Cerrahi sonrası kemoradyoterapi başlananan hastanın operasyon sonrası 5.ayda lokal rekürrens ve yaygın vertebra metastazları saptandı. Parapleji gelişen hasta cerrahi sonrası 7. ayda yaşamını yitirdi. Malign melanom tanısı almış olan 47 yaşındaki bayan hastaya sağ lateral rinotomi ile nazal kitle eksizyonu operasyonu yapıldı. Cerrahi uygulandıktan 11 ay sonra lokal rekürrens saptandı ve hastaya ikinci kez endoskopik mediyal maksillektomi operasyonu uygulandı. İkinci operasyon sonrasında 16. ayda lokal agresif rekürrens görüldü. Kemoradyoterapiye yönlendirilip tedavi alan hasta ilk tanı sonrası 33. ayda yaygın metastazlar nedeniyle yaşamını yitirdi. YORUM: Low grade miksofibrosarkom tanısı güç nadir görülen bir tümördür. Maksillofasiyal bölgede daha da nadir görülmektedir. Olgumuzda farklı yerlerden alınan biopsilerde farklı patolojik tanılar konmuş olması bu olgularda histopatolojik tanının güç olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. Sunulan bu üç sinonazal malignite, nadir görülen sinonazal kanserlerin 5 yıllık sağ kalımlarının çok düşük olduğunu ve sağkalımına en önemli etkenin tanı güçlüğü olduğunu destekler niteliktedir. Bu olgular eşliğinde sinonazal bölgenin nadir tümörlerinin tanısı, tedavisi ve prognozu literatür bilgileri ile tartışılacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-085

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale