Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Septoplastili Ve Septoplastisiz Rinoplastide Operasyon Sonucunun Değerlendirilmesi
 

Septoplastili Ve Septoplastisiz Rinoplastide Operasyon Sonucunun Değerlendirilmesi

Midilli R., Öztürk K., Göde S., Karahan C.

AMAÇ:Estetik ve fonksiyonel septorinoplasti cerrahisi uygulanan hastalarda operasyon sonuçlarının hasta, operasyon uygulayan cerrah ve bağımsız iki cerrah tarafından değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. YÖNTEM-GEREÇLER:Septonazal deformite nedeniyle Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 2011-2013 tarihleri arasında rinoplasti ve septorinoplasti operasyonu uygulanan, 18 yaş ve üzeri, 9 erkek ve 11 kadın olmak üzere toplam 20 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların operasyon öncesi ve operasyon sonrası 6. Aydaki fotoğrafları; hastalar, operasyonu yapan cerrah ve rinoplasti ameliyatı yapan diğer iki cerrah tarafından görsel analog skala (VAS) ile estetik, fonksiyon, genel operasyon başarısı açısından çift kör olarak değerlendirildi ve elde edilen veriler karşılaştırılarak analiz edildi. BULGULAR:Hastaların operasyon öncesi ve sonrası estetik, fonksiyonel, genel memnuniyetleri ortancası sırasıyla öncesi için 27,5 mm (IR: 30 mm), 27,5 mm (IR: 35 mm) ve 32,5 mm (IR: 21,3 mm); sonrası için 40 mm (IR:17,5 mm), 77,5 mm (IR: 27,5 mm) ve 32,5 mm (IR: 21,3 mm) olarak saptanmıştır. Septoplastili rinoplasti hastalarında genel memnuniyetleri ile görsel ve fonksiyonel memnuniyetleri korele olarak analiz edildiğinde sırasıyla p değerleri, 0,011 ve 0,005 olarak bulunmuştur. Estetik operasyon uygulanan hastalarda ise genel memnuniyet skorları ile görsel ve fonksiyonel skorları arasındaki ilişki p=0,076 ve 0,052 olarak saptanmıştır. SONUÇ:Septoplastili rinoplasti operasyonu uygulanan hastalarda genel operasyon memnuniyeti ile görsel ve fonksiyonel memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki olması ile birlikte bu memnuniyetin daha çok estetik algıdaki düzelme ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Estetik rinoplasti uygulanan hastalarda ise genel operasyon memnuniyeti ile görsel ve fonksiyonel memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Septoplastili hastalarda, estetik operasyon uygulanan hastalardan farklı olarak, operasyonda uygulanan septoplastinin fonksiyonel kazancı arttırması ve eğri burun deformitesinin düzeltilmesi ile elde edilen estetik sonuçlar nedeniyle postoperatif dönemde memnuniyetin arttığı sonucuna varılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-091

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale