Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Osteotomili Ve Osteotomisiz Açık Septorinoplastide Cerrahi Sonuçlar Ve Yaşam Kalitesi
 

Osteotomili Ve Osteotomisiz Açık Septorinoplastide Cerrahi Sonuçlar Ve Yaşam Kalitesi

Şimşek G., Demirtaş E.

AMAÇ:Nazal obstrüksiyona neden olan burun deformitelerinin cerrahi tedavisinde çeşitli yöntemler tanımlanmıştır. Açık teknik septorinoplasti bu amaçla sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Çalışmamızda osteotomi yapılan ve yapılmayan açık teknik septorinoplasti operasyonlarının cerrahi sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı. Ek olarak hastalarda tedavi öncesi ve sonrası yaşam kalitesi değişiklikleri araştırıldı ve iki yöntemin yaşam kalitesine etkileri kıyaslandı. YÖNTEM-GEREÇLER:Muayenesinde nazal deformite saptanan ve iki farklı teknikle septorinoplasti uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Osteotomi yapılanlar Grup 1; osteotomi yapılmayanlar Grup 2 olarak tanımlandı. Hastaların demografik verileri, operasyon süresi, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları, ekimoz varlığı kaydedildi. Ek olarak hastalara preoperatif ve postoperatif dönemde -Burun Tıkanıklığı SemptomDeğerlendirmesi-Nose Obstruction Symptom Evaluation (NOSE)- skalası dolduruldu. Veriler iki yöntem arasında karşılaştırıldı. BULGULAR:Osteotomi yapılan 40 hasta; osteotomi yapılmayan 35 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı ve cinsiyet dağılımı ve deviasyon lokalizasyonları gruplar arasında benzerdi. Ortalama operasyon süresi Grup 1’de 225; Grup 2’de 114 dk saptandı (P<0.001). Her iki grupta da en sık intraoperatif komplikasyon artmış kanama idi. Kanama Grup 1’de %25; Grup 2’de %17 oranında görüldü (P>0.05). Postoperatif dönemde kanama, ödem ve enfeksiyon Grup 1’de daha sıktı, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P>0.05). Preoperatif dönemde ortalama NOSE skorları Grup 1’de 15.6±1.4; Grup 2’de 15.5±1.3 saptandı (P: 0.681). Postoperatif dönemde ortanca NOSE skorları Grup 1’de 36.0; Grup 2’de 40.1 saptandı ve gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı (P>0.05). Gruplar kendi içinde preoperatif ve postoperatif NOSE skor değişimi yönünden karşılaştırıldığında cerrahi sonrası her iki grupta da NOSE skorları postoperatif dönemde anlamlı olarak azalmıştı. Septal deviasyon lokalizasyonu ile NOSE skorundaki değişim ilişkisine bakıldığında anterior deviasyonu olan olgularda ortalama NOSE skor değişimi 15.0±1.6; posterior deviasyonda 8.4±2.2 ve anteroposterior lokalizasyonda 12.5±1.5 olarak saptandı. Yaşam kalitesinde en fazla iyileşme anterior deviasyonu olan olgulardaydı (P<0.001). SONUÇ:Çalışmamızda elde ettiğimiz verilere göre nazal deformiteli olgularda açık teknik septorinoplastide osteotomi yapılması operasyon süresini uzatmakla birlikte, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarda anlamlı farklılık yaratmamaktadır. Her iki yöntemde de hastalarda yaşam kalitesi anlamlı olarak düzelmekte, semptomlarda azalma en fazla anterior deviasyonu olan olgularda gözlenmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-093

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale