Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Erken Evre Alt Dudak Kanserlerinde Boyun Diseksiyonu Gerekli Midir?
 

Erken Evre Alt Dudak Kanserlerinde Boyun Diseksiyonu Gerekli Midir?

Ayçiçek A., Okur E., Kahveci O.K., Haktanır N., Tokyol Ç., Kuzu S., Demir Y.

AMAÇ:Alt dudak skuamoz hücreli karsinom tanısıyla tümör rezeksiyonu ile birlikte boyun diseksiyonu yapılan 37 hastanın sonuçları değerlendirilerek boyun diseksiyonu gerekliliği sorgulandı YÖNTEM-GEREÇLER:Hastaların verileri retrospektif olarak boyun diseksiyon tipleri, tümör boyutları, diferansiyasyon derecesi, ilk muayenesinde ve boyun BT’sinde LAP varlığı açısından gözden geçirildi. Prospektif olarak biyopsi materyalleri deneyimli pataloji uzmanı tarafından tekrar incelenerek tümör derinliği ve kas invazyonu olup olmadığına bakıldı. BULGULAR:Hastaların 20’sine bilateral supraomohyoid, 8’ine unilateral supraomohyoid, 3’üne bilateral suprahyoid, 5’ine tek taraflı suprahyoid ve 1’ine tek taraflı supraomohyoid ve diğer tarafına suprahyoid boyun diseksiyonu uygulandı. Hepsi alt sudak skuamoz hücreli karsinom tanısı alan hastaların 32’sinin T1, 5’inin T2 olduğu görüldü. Ameliyat öncesi palpable lenf nodu olan 4, BT’de pozitif lenf nodu olan 9 hastanın hiçibirisinde histopatolojik olarak metastatik lenf noduna rastlanmadı. Sadece 1 hastada boyun metastazı mevcuttu ve bu hasta T1 tümörü olan, preoperatif muayenesinde LAP saptanmayan, tümör derinliği son derece sınırlı ve kas invazyonu olmayan bir hastaydı. SONUÇ:Erken evrede özellikle T1 kanserlerde tümör çapını, diferansiyasyon derecesi, tümör derinliği ve kas invazyonu boyun metastazı olasılığını tahmin etme açısından ek bir katkı sağlamamaktadır. Erken evre alt dudak kanserlerinde boyun diseksiyonu gerekliliği tekrar sorgulanmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-106

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale