Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İleri Evre Bukkal Karsinom: Lokal Yayılımın Prognoza Etkisi
 

İleri Evre Bukkal Karsinom: Lokal Yayılımın Prognoza Etkisi

Cömert E., Turan F., Kılıç C., Tunçel Ü., Atabey P.

AMAÇ:Bukkal bölge karsinomları az görülen ve kötü seyirli tümörlerdir. Bukkal bölgedeki anatomic bariyerler tümör yayılımı için engel oluşturacak dirence sahip değildir. Erken evre bukkal karsinomlarda cerrahi tedavi sonrası hastalıksız yaşam oranı yüksek olmakla beraber ileri evre tümörlerde bu oran çok düşüktür. Çalışmamızın amacı ileri evre bukkal bölge tümörlerinde lokal yayılım bölgesinin prognoza etkisinin araştırılmasıdır. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya T3 ve T4 evreli 36 bukkal bölge karsinomu hastası dahil edildi. T3 vakalar kendi içlerinde bukkal mukozaya sınırlı olanlar ve alveolar mukoza tutulumu olanlar olmak üzere iki alt gruba ayrıldılar. T4 tümörler ise kemik tutulumu olanlar (maksilla veya mandibula) ve cilt ve/veya dudak tutulumu olanlar olmak üzere iki alt gruba ayrıldılar. BULGULAR:T3-T4 tümörlerde alveolar mukoza, kemik ve cilt invazyon oranları sırası ile %22, %33 ve %19 oranında saptandı. T3 vakalarda bukkal mukozaya sınırlı olan ve alveolar mukoza tutulumu olan vakaların 3 yıllık hastalıksız sapkalım oranları %66,7 ve %50 olarak saptandı (p=0.572). T4 vakalarda kemik tutulumu olan ve cilt ve/veya dudak tutulumu olan vakaların 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranları %33,3 ve % 57,1 olarak saptandı (p=0.397). SONUÇ:2 ve 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranları kıyaslandığında T3 ve T4 evreli hastalarda ve bölge tutulumuna göre grup ve alt gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuçlar göz önüne alındığında kemik tutulumu olan hastaların sağkalım oranlarının diğer alt gruplardan düşük olduğu gözlendi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-107

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale