Laringeal Fibrosarkom: Olgu Sunumu

Damar M., Bişkin S., Dinç E. A., Eliçora Ş. S., Kandemir O. N., Acarsan S.

AMAÇ: Larinksin nadir görülen tümörleri olan fibrosarkomların kliniği ve tedavisini tartışmaktır. Olgunun özellikleri: Yetmiş yaşında erkek hasta 3 aydır var olan ses kısıklığı, öksürük şikayeti devam ederken 20 gün öncesinde aniden gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle başka bir merkezde acil trakeostomi açılıp kliniğimize yönlendirildi. Hastanın yapılan laringoskopik muayenesinde endolarinksi tama yakın dolduran üzeri düzgün mukozayla kaplı solid kitle tespit edildi. Diğer fizik muayene bulguları doğaldı. Özgeçmişinde 50 paket/yıl sigara içimi vardı. Hastanın kontrastlı boyun magnetik rezonans(MRG) görüntülemesinde, laringeal girişte false ve gerçek vokal kord düzeyinden subglottik alana uzanan lümeni sağdan tama yakın daraltan, T1ağırlıklı incelemelerde hipointens T2 ağırlıklı incelemelerde hiperintens, 3x2.5 cm çapında belirgin kontrast tutan kitle lezyonu saptandı. Hastaya histopatolojik tanı ve evreleme için genel anestezi ile direkt süspansiyon laringoskopisi yapıldı. Patoloji sonucunun malign mezenkimal tümör gelmesi üzerine total larenjektomi planlandı. İmmünhistokimyasal boyamada Vimentin(+), Desmin(-), S100(-), Faktör 13a ile tümör hücrelerinde yaygın kuvvetli reaksiyon izlendi. Tedavi ve prognoz: Hastaya total larenjektomi yapıldı. Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Haftasında oral beslenmeye başladı. Hasta radyasyon onkolojisi ile konsülte edildi, ancak ek tedavi önerilmedi. Ameliyat sonrası izlemde 3.ayda sağ peristomal bölgede şişlik saptandı. Peristomal nüks ameliyat öncesi dönemde trakeostomi açılmasına bağlandı. Hasta peristomal nüks tanısıyla tekrar opere edildi. Önceki trakeostomi yerini de alacak şekilde geniş olarak tiroid glandla beraber trakea üst kısmı ve cilt en-blok olarak çıkarıldı. Mevcut defekt pectoralis major myokutan fleple rekonstrükte edildi. Postoperatif tüm sınırlar temizdi. Hastaya postoperatif adjuvan radyoterapi ve kemoterapi başlanarak takip altına alındı. YORUM: Larinks kaynaklı fibrosarkomlar nadir görülen tümörler olup primer tedavi yöntemi cerrahidir. Bu tümörlerde en önemli prognostik faktör tümör grade olup lokal rekürrensi önlemek için adjuvan radyoterapi ve kemoterapi önerilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-114

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale