Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Bez Dışı Kitle Bulgularıyla Tanı Konulan Tiroid Bezi Papiller Mikrokarsinomları
 

Bez Dışı Kitle Bulgularıyla Tanı Konulan Tiroid Bezi Papiller Mikrokarsinomları

Arlı C., Akbay E., Çevik C., Özler S. G.

AMAÇ: Tiroid papiller karsinomları boyunda lenfatik metastaz yapabildikleri gibi tiroglossal kist zeminide ya da ektopik tiroid bezlerinde de meydana gelebilirler. Bu poster bildiride tiroid bezinde ultrasonografi ile tespit edilebilecek düzeyde herhangi bir kitle bulunmayan ancak servikal lenf metastazı nedeniyle yapılan biyopside ve lateral yerleşimli tiroglossal kist zemininde gelişmiş tiroid papiller karsinom saptanan iki olgu tartışılacaktır. OLGULARIN ÖZELLİKLERİ Olgu 1: Boyunda yaygın lenfadenopati bulguları ile başvuran 24 yaşında erkek hastanın yapılan ultrasonografisinde en büyüğü 34x16 mm boyutlarında hafif lobüle konturlu, hiperekojen ve heterojen yapıda, içerisinde kistik alanların izlendiği birkaç adet lenfadenopati tespit edildi. Radyolojik ve klinik taramasında tiroid bezi dahil herhangi bir yerde primer odak tespit edilemedi, iğne biyopsisinden sonuç alınamadı ve eksizyonel biyopsi yapıldı. Hsitopatoljik bulgular tiroid papiller karsinom metastazı ile uyumlu idi ve hastaya total tiroidektomi ile birlikte boyun diseksiyonu uygulandı. Olgu 2: Boyun sağ tarafı 2. servikal üçgen bölgesinde kistik kitle saptanan 41 yaşında bayan hastada ultrasonografik olarak boyundaki kist dışında lenfadenopati ya da tiroid bezinde kitle tespit edilmedi. Brankial kist ön tanısı ile kist eksizyonu yapıldı. Lateral yerleşimli, düzgün sınırlı ve yapışıklık göstermeyen kitlenin hiyoid kemikle bağlantısı gözlenmedi. Patolojik sonuç tiroglossal kist zemininde gelişmiş papiller karsinom olarak rapor edildi. Hastaya total tiroidektomi yapıldı. Her iki olgunun da tiroid bezi histopatolojik incelemesinde papiller mikrokarsinom odakları saptandı. YORUM: Tiroid papiller karsinomu, lenfatik metastaz yapma potansiyeli taşıyan tiroid bezinin en sık karşılaşılan malign tümörüdür. Lokal metastazlarını en sık servikal lenf nodlarına yapmaktadırlar. Ancak metastaz yapan papiller karsinomlarda sıklıkla tiroid bezinde klinik muayene ve ultrasonografi ile tespit edilen primer odak tespit edilir. Bu durumda tiroid bezinden ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılır ve tedavi olarak tiroidektomi ile birlikte boyun diseksiyonları gerçekleştirilir. Ancak tiroid bezinde primer odak saptanmayan olgularda metastatik lenfadenopatilerin tiroid kökenli olduğunu tespit etmek zordur. Lateral yerleşimli tiroglossal kistler çok nadir gözlenmektedir. Bu olgular çoğu zaman brankial kistlerle karışmaktadır. Tiroid bezinde kitle bulunmayan lateral yerleşimli kistik kitle varlığında tiroid papiller karsinomdan şüphelenmek güçtür. Sunulan her iki olguda da tiroid papiller karsinom tespit edilmiş ve eksizyonel biyopsi sonrası yapılan total tiroidektomi piyesmenlerinde mikrokarsinomlar saptanmıştır. Boyun metastazlarında ve lateral yerleşimli de olsa kistik kitlelerde bu bulguların tiroid papiller karsinomla ilgili olabileceği akılda tutulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-117

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale