Paratiroid Kanseri Olgu Sunumu

Kılıç A., Sarı M., Bağlam T., Yazıcı D., Binnetoğlu A., Yavuz D., Toper H. M.

AMAÇ: Tüm kanserlerin % 0.005 ini ve primer hiperparatiroidi vakalarının ise %1 den azını oluşturan, insanda en nadir görülen kanserlerden biri olan paratiroid kanseri tanısı ve tedavi yaklaşımlarının tartışılması OLGU: Bu çalışmada primer hiperparatiroidi bulgularıyla (Ca: 12.9 mg/dL, PTH:1100 mg/dL) kliniğimize başvuran, tetkik ve tedavisi sonucunda paratiroid kanseri tesbit edilen 47 yaşında erkek hasta sunulacaktır. Hastanın yapılan tiroid USG tetkikinde tiroid bezi sağ lobunda 23x19x20 mm boyutlarından foliküler neoplazi ile uyumlu nodul rapor edildi. Tiroid sintigrafisinde sağ lob alt polde foliküler neoplazi ile uyumlu nodül ve sağ lob alt polde paratiroid adenomu/hiperplazi ile uyumlu kitle izlendi. TEDAVİ VE PROGNOZ: Hasta sağ alt polde tiroid nodulu ve sağ alt paratiroid patolojisi ön tanısı ile sağ tiroid loboistmektomi ve paratiroidektomi planlanarak operasyona alındı. Operasyon sırasında inferior paratiroid dokusu görülerek tanındı, adenom düşünülmedi. Tiroid bezi vasküler bağlatılarından serbestleştirilerek mediale devrildi. Bu aşamada ameliyat öncesi tetkiklerinde tiroid kitlesi olarak tarif edilen kitlenin sert, fikse olduğu, tiroid gland, trakea ve çevre yumuşak dokulara yapışık kıvamda, 3x3x2 cm ebatlarında, koyu kahverengi renkte olduğu gözlendi. Rekürren laringeal sinir kitle tarafından yüzeye ve laterale doğru itilmiş, kitleye yapışık halde incelmiş olarak tiroid bezi ve kitle arsında izlendi. Kitlenin yerleşim yeri ve rekürren laringeal sinir ile ilişkisi nedeniyle paratiroid kitlesi olduğu, etraf dokulara yapışıklığı nedeniyle ise malign olduğu düşünüldü. Rekürenlaringeal sinir kitle üzerinden künt ve keskin diskesiyonla hem inferolaterale yönde hem de superomedial yönde larinks giriş yerine kadar serbestleştirildi. Kitlenin trakeaya yapışıklığı nedeniyle trakeanın dış perikondriyumu sıyrılarak serbestleştirildi. Özafagus ve diğer yumuşak dokulardan serbestleştirilerek kitle sağ tiroid lobu ve istmusla eksize edildi. İnferior paratiroid bezi hiperplazi şüphesi ile eksize edildi. İpsilateral santral boyun diseke edilerek lenf nodları çıkarıldı. Tiroide yapışık olan kitle frozen çalışıldı, paratiroid dokusu olarak rapor edildi. Paratiroid kanserinin prognozu değişkendir. Erken tanı ve kanser odağının bütün olarak çıkarılması prognozu belirgin olarak iyileştirir. Operasyon ile nüksün arasında geçen zaman ortalama 3 yıl olmaklabirlikte, 20 yıla kadar uzayan vakalar bilinmektedir.Hastalardaki 5 yıllık sürvi %40-86, 10 yıllık sürvi ise yaklaşık %49 olarak bildirilmiştir. Hastalığın lokal nüks oranı % 40-60’dır. Lokal nüks olgularının % 50 sinde uzak metastaz tesbit edilmiş olup en sık görülen uzak metastaz yeri akciğerdir. Patolojisi lenf nodu metastazı negatif paratiroid kanseri olarak rapor edilen olgudaki hastaya radyoterapi planlandı. YORUM: Paratiroid bez kanseri insidansı tahmini olarak 100,000 de 0,015 olup, insanda görülen en nadir kanserlerdendir. Hastalığın özellikleri ve doğal seyri üzerindeki bilgiler yetersiz olduğu için ameliyat öncesi tanınması güçtür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-127

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale