Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ana Karotid Artere Yapışık Nodüler Fasiit: Olgu Sunumu
 

Ana Karotid Artere Yapışık Nodüler Fasiit: Olgu Sunumu

Yorulmaz İ., Beton S., Gökcan K., Abbasova G., Bayrak S.

AMAÇ: Nadir görülen ana karotis arter duvarı kökenli nodüler fasiit olgusunu sunmak. Genel Bilgiler: Nodüler fasiit, etyolojisi bilinmeyen, benign, reaktif miyofibroblastik proliferatif süreç sonucu ortaya çıkan bir lezyondur. Çoğunlukla üst ekstremitelerde ve subkutan dokuda görülmekle birlikte baş boyun bölgesinde nadiren karşılaşılmaktadır. Enfeksiyon bulgusu yokken hızlı büyüme göstermesi ve histolojik olarak yüksek selülarite, artmış mitotik aktivite ve infiltratif büyüme paterni göstermesi nedeni ile klinik ve histopatolojik olarak sarkomatöz lezyonlarla karışabilmektedir. Olgunun özellikleri: İnsidental olarak boyun USG incelemesinde, sol ana karotid arter komşuluğunda, belirgin vaskülarizasyon gösteren, 13x9 mm boyutunda solid kitle saptanan 30 yaşında kadın hasta değerlendirildi. Tedavi ve prognoz: Schwannom veya vasküler kaynaklı tümör ön tanısı ile hasta opere edildi. Operasyon sırasında ana karotid arter duvarından kaynaklandığı görülen kitlenin total eksizyon sonrası histopatolojik tanısı nodüler fasiit olarak raporlandı. Hastanın bir yıllık takibindeki kontrollerinde rekürrens saptanmadı. YORUM: Ana karotis arter komşuluğunda yerleşimli lezyonların ayırıcı tanısında nodüler fasiit de akılda tutulması gereken bir patolojidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-135

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale