Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Boyun Kitlesi İle Prezente Olan Primer Lenf Nodu Plazmasitomu
 

Boyun Kitlesi İle Prezente Olan Primer Lenf Nodu Plazmasitomu

Yiğit Ö., Huq G. E., Şener M. B., Turanoğlu K. A., Yokuş O.

AMAÇ: Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında yer alan ve oldukça nadiren karşılaşılan primer lenf nodu plazmasitomunu bir olgu sunumu ile tartışmak. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: 46 yaşında erkek hasta, kliniğimize boyun sağ tarafında zamanla yavaş olarak büyüyen ampirik antibiyotiklere yanıtsız, ağrısız ele gelen kitle şikayeti ile başvurdu. Hastanın boyun muayenesinde sağda level 2-3 düzeyinde uzanan ovoid, semimobil, 6x5 cm boyutlarında kitle palpe edildi. Diğer otorinolarengolojik muayenesinde özellik saptanmadı. Boyun MR incelemesinde, T1 ve T2 kesitlerde, 6x5,5x4,5 cm boyutlarında hafif kontrast tutan iyi sınırlı soliter kitle izlendi. İnce iğne aspirasyon biyopsisi malignite bulgularının olmadığı mikst tipte lenfoid hücreler olarak raporlandı. Cerrahi eksizyon ile histopatolojik tanı lenf nodu plazmasitomu olarak raporlandı. Sonrasında Hemato-Onkoloji Departmanı ile işbirliğinde yapılan detaylı incelemelerde metastatik multipl myelom ve metastatik üst hava yolu plazmasitomu dışlandı. Böylelikle son tanı primer lenf nodu plazmasitomu olarak belirlendi. TEDAVİ VE PROGNOZ: Rezidüel doku bırakılmaksızın yapılan cerrahi işlem küratifti ve adjuvan radyoterapi veya kemoterapi endikasyonu bulunmamaktaydı. Hasta postoperatif dönemde düzenli olarak PET BT ve boyun MR incelemeleri ile takibe alındı, ve postoperatif 1. yılında yapılan son kontrol muayenesinde lokal rekürrens ya da sistemik tutuluma dair bulgu mevcut değildi. YORUM: Ekstramedüller plazmasitom plazma hücreli malignitelerin nadir görülen bir formu olup, vücutta %80 oranla en sık baş-boyun bölgesinde görülür. Baş-boyun bölgesinde ise en sık nazal kavite, paranazal sinüsler, orofarenks, nazofarenks, larenks ve tükrük bezleri tutulur. Metastatik servikal lenf nodları bu lezyonlara eşlik edebilir. Ancak, primer lenf nodu plazmasitomu, plazma hücreli neoplazilerin oldukça nadir görülen bir formu olup eşlik eden metastaz yapabilecek primer lezyon bulunmaması ve multipl myelomun dışlanması ile tanısı koyulur. Literatürde tek olarak bildirilmiş primer lenf nodu plazmasitomu olguları bulunup oldukça nadir bir hastalık olması sebebiyle vaka serisi yapılamadığından tedavisine yönelik görüş birliği bulunmamaktadır. Radyosensitif de olan bu tümörlerde, tam rezeksiyon olası ise radyoterapi ve cerrahi birbirine eş değer olarak görülmektedir. Vakamız tek nodal istasyonda kolay ulaşılabilir bölgede cerrahiye uygun boyutlarda olduğunda tek başına cerrahi tedavi olarak seçilmiştir. Rezidüel kitle bulunmadığından adjuvan radyoterapi gerekli görülmemiştir. Vakalar rekürrens ve literatürde bildirilmiş olan primer lezyonun sonradan saptanabildiği metastatik ekstramedüller plazmasitomlar açısından düzenli aralıklarla takip edilecektir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-137

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale