Dilde Schwannoma- Olgu Sunumu

Kazkayası M., Mutlu A. B., Kandemir S.

AMAÇ: Schwannomalar, periferik, kranial ve otonomik sinir kılıflarındaki Schwann hücrelerinden kaynaklanan benign tümörlerdir. Bu nedenle vücudun birçok yerinde lokalizasyon gösterebilmektedir. %25-45 oranında baş boyun bölgesinde görülmektedir. Oral kavitede oldukça nadir görülür. Oral kavitede en sık yerleşim yeri dildir. Genellikle yavaş büyüme patterni gösterir;ancak büyük boyutlara ulaştığında solunum sıkıntısı, disfaji, boğazda takılma hissi ve konuşma bozukluğuna neden olabilir. Schwannomanın oral kavitede ve dilde nadir görülmesi ve oral kavite kitlelerinin ayırıcı tanısında akılda bulundurulması gerekliliğinden olgu literatür eşliğinde sunulmuştur. OLGU: Seksen bir yaşında, mitral valv replasmanı nedeniyle Coumadin tablet 5 mg kullanan erkek hasta Kardiyoloji Kliniği tarafından dilde hematom ön tanısı ile kliniğimize konsülte edildi. Hastanın öyküsünde dilinde yaklaşık 14 yıldır yavaş büyüyen kitle şikayeti mevcuttu. Kitlede ağrı, kanama ve ek şikayeti yoktu. Takma diş kullanma öyküsü olan hastanın son birkaç gündür yemek yerken dilde ve boğazda takılma, yutma ve konuşma güçlüğü şikayetleri mevcuttu. Hastanın muayenesinde dilin tipinde dorsal yüzünde, orta hatta yaklaşık 2x2 cm lik yüzeyden kabarık, dil ile aynı renkte, konturları düzenli sert kitle palpe edildi. Dil hareketleri doğaldı. Boyunda patolojik lenfadenopati izlenmedi. TEDAVİ-PROGNOZ: Kitle lokal anestezi altında transoral yaklaşımla kapsülü korunarak total olarak eksize edildi ve primer onarım yapıldı. Kitlenin histopatolojik inceleme sonucu "schwannoma" olarak raporlandı. Lezyonu oluşturan iğsi hücrelerin güçlü ve yaygın S-100 ve Vimentin ile pozitif boyanma gösterdiği belirtildi. Hastanın 6 aylık takibinde nüks gözlenmedi. YORUM: Ekstrakraniyal schwannomalar genellikle asemptomatik, tek kitle olarak ortaya çıkan nadir görülen tümörlerdir. Bu tümörlerin lokal nüks ve malign transformasyon oranı son derece düşüktür. Preoperatif tanı konulması zordur ve genellikle ameliyat sonrası histopatolojik incelemede tanı konulur. Schwann hücrelerinden kaynaklandığı için vucütta birçok noktada lokalize olabilir. Bu nedenle oral kavite kitlelerinin ayırıcı tanısında da akılda bulundurulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-142

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale