Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Steroid Tedavisi Alan Membranöz Glomerülonefrit'li Hastada Gelişen Retrofaringeal Abse
 

Steroid Tedavisi Alan Membranöz Glomerülonefrit'li Hastada Gelişen Retrofaringeal Abse

İynen İ., Bozkuş F., Güler Y., Güler K. O.

AMAÇ: Retrofarengeal abse, yaşamı tehdit eden bir enfeksiyondur. Genellikle pediyatrik yaş grubunda görülüp, erişkinde nadirdir. Etyolojide sıklıkla orofarengeal bölgeye alınan travma rol oynasa da nadiren non-travmatik vakalara da rastlanılmaktadır. Semptomlar arasında; Boyun ağrısı, ateş, boğaz ağrısı, boyunda şişlik ve respiratuar distress ya da stridor gibi nonspesifik bulgular olduğundan tanısı atlanabilen ve tedavide geç kalındığında ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Bu çalışmada özellikle immünsüpresif ajan kullanan, boğaz ağrısı, geçmeyen ateş, yeme güçlüğü ve trismus gibi non-spesifik semptomları olan hastalarda retrofarengeal abse tanısınında akılda tutulması gerektiği vurgulanmaktadır. Olgunun özellikleri: 26 yaşında erkek hasta, yaklaşık 15 gün önce başlayan boğaz ağrısı, yüksek ateş, yutma güçlüğü ve boyun sağ tarafında şişlik şikayetleri başlamış. Bu süre zarfında çeşitli medikal tedavi alan hasta şikayetleri gerilemeyince kliniğimize başvurdu. Öyküsünden membranöz glomerulonefrit nedeniyle 4 aydır prednol 32mg/gün kullandığı öğrenildi. Fizik Muayenesinde; Nefes almakta güçlük çektiği görülen hastaya yapılan fiberoskopik larengoskopide hipofarenks sağ posterolateral duvarda, hava yolunu yaklaşık % 50 oranında daraltan bulging mevcuttu. İlk yapılan laboratuvar testlerinde; WBC: 12.57, CRP: 16.01 idi. Hastaya çekilen kontrastlı boyun BT’ de retrofaringeal abse olduğu tespit edildi. Tedavi ve prognoz: Hastaya genel anestezi altına transoral yaklaşımla farenks posterior duvarına insizyon yapılarak abse drene edildi. Hastaya drenaj ile birlikte antibiyoterapi de (tazosin 3 x 4.5 gr, moksifloksasin 1x 400 mg IV ) uygulandı. Postop takiplerinde afebril olan ve şikayetleri tamamen gerileyen hastaya birkaç günsonra yapılan kontrol WBC: 8.3, CRP: 0.46 gelmesi üzerine oral tedaviye geçilerek taburcu edildi. YORUM: Erişkinlerde retrofarengeal abse nadir görülmekle birlikte erken tanı konması ve tedavisinin yapılması hayati önem taşımaktadır. Retrofarengeal absenin etyolojisinde en sık üst solunum yolu enfeksiyonları, orofarengeal travma ve dental enfeksiyon suçlanmasına karşın bizim hastamızda bunlar tespit edilemeyip, uzun süredir kullandığı steroidin etkili olduğu düşünülmüştür. Özellikle steroid gibi immünkompromize ajanlar kullanılan hastalarda geçmeyen ateş, odinofaji ve trismus semptomları varlığında retrofarengeal abse ayırıcı tanıda düşünülmeli, erken ve uygun tedavinin bir an önce başlanması gereklidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-157

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale