Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Peritonsiller Apse Tedavisinde Farklı Antibiyotik Rejimlerinin Hastanede Yatış Süresi Ve Apse Rekürrensi Üzerine Etkisi
 

Peritonsiller Apse Tedavisinde Farklı Antibiyotik Rejimlerinin Hastanede Yatış Süresi Ve Apse Rekürrensi Üzerine Etkisi

Pınar E., Sakarya U., Gündoğan O., İmre A.

AMAÇ:Peritonsiller apse tedavisinde tercih edilen antibiyotiklerin hastanede yatış süresi ve apse rekürrensi gelişimi üzerine etkilerini araştırmak. YÖNTEM-GEREÇLER:Kasım 2006 - Kasım 2012 tarihleri arasında peritonsiller apse drenajı yapılan 64 hasta (31 erkek, 33 kadın; ortalama yaş 29.3 ± 8.3 yıl) retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik verileri incelendi. Penisilin + Klindamisin ve Sefuroksim + Metronidazol kombinasyonları ile tedavi edilen iki hasta grubu hastanede yatış süreleri ve rekürrens gelişimi açısından karşılaştırıldı. BULGULAR:Hastaların hastanede yatış süresi 3 ile 11 gün (ortalama 4.8 ± 1.5) arasında değişmekteydi. Beş hastada (%7.8) apse rekürrensi izlendi ve rekürrens izlenen hastaların ortalama hospitalizasyon süresi 8 gün bulundu. İstatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı farklılık izlenmedi. SONUÇ:Peritonsiller apse tedavisinde seçilen antibiyoterapi rejimleri arasında hastanede yatış süresi ve apse rekürrensi gelişimi açısından farklılık izlenmemiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-002

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale