Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Yaşa Bağlı İşitme Kaybında İşitme Cihazı Kullanımının İşitme Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
 

Yaşa Bağlı İşitme Kaybında İşitme Cihazı Kullanımının İşitme Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

Özlügedik S., Özcan M., Ünal A., Şahin H., Kum O. R., Kum Y. N.

AMAÇ:İşitme cihazları, işitme kaybının olumsuz etkilerini azaltmak ya da kabul edilebilir düzeyde tutabilmek için kullanılan aletlerdir. İyi bir işitme cihazı sesin yükseltilmesi dışında, işitilen sesin kaliteli ve doğal seslere yakın biçimde işitme merkezlerine ulaştırılması görevini de görmelidir. Çalışmamızın amacı; altı aydan daha fazla süreyle işitme cihazı kullanan yetişkin hastalarda yaşa bağlı işitme kaybında işitme cihazı kullanımının işitme ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER: Ekim 2011 / Mayıs 2012 tarihleri arasında Ankara Numune E.A.H. KBB kliniğine başvuran; bilateral sensorinoral işitme kaybı olan (simetrik veya asimetrik), daha önce işitme cihazı kullanmamış, bilinen mental, nörolojik ve psikolojik patolojisi olmayan 40 hasta çalışmamıza dahil edildi. Yapılan odyometrik tetkiklerinde bilateral sensorinoral işitme kaybı tanısı konulan, işitme cihazı önerilen ve tek taraflı olarak ilk defa işitme cihazı kullanacak kişilerin cihazı kullanmadan önce ve işitme cihazını 6 ay kullandıktan sonra, işitme cihazı kullanımının işitsel algı ve yaşam kalitesi üzerine etkileri değerlendirildi. Hastalar, yaş, cins, cihaz kullanılan ve diğer kulağın saf ses eşik ortalaması, ve konuşmayı ayırt etme skoru, HHIA skorları ve IOI-HA skorları yönünden incelendi. BULGULAR:Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre, çalışmamıza katılan hastaların %47,5 (19/40)’ i erkek %52,5 (21/40) ‘si kadın idi. Hastaların 21’nin sol kulağına, 19’nun ise sağ kulağına işitme cihazı verildi. Hastaların cihaz kullanmadan önceki saf ses eşik ortalaması sağ kulak; 51,85 dB, sol kulak; 50,85 dB, cihaz kullandıktan sonra ise sağ kulak; 52,07dB, sol kulak; 51,05 dB' idi. Hastaların cihaz kullanmadan önceki konuşmayı ayırt etme skoru sağ kulak; %71,45, sol kulak; %68,25, cihaz kullandıktan sonra ise sağ kulak; %81,10, sol kulak; %77,65' idi. İçin Hastaların %95’i orta derecede veya daha fazla fayda gördüğünü belirtti. Cihaz kullanımıyla, cihaz kullanılan kulakta daha fazla olmak üzere her iki kulakta konuşmayı ayırt etme skorlarının arttığı görüldü. Gün içindeki cihaz kullanımı süresi arttıkca buna paralel olarak hasta memnuniyetinde ve anket skorlarında düzelme saptandı. SONUÇ:İlk kez işitme cihazı kullanan hastalarda 6 aylık cihaz kullanımından sonra hastaların işitme ile ilgili psikososyal sorunları belirgin olarak azalmış, işitmede hissettikleri engellilik durumlarında iyileşme sağlanmış, işitmeye bağlı hayat kalitesinin iyileştiği ve hastaların işitme cihazı kullanımından genel olarak memnun oldukları görülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-030

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale