Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Vestibüler Schwannomada Cyberknıfe Tedavisinin Odyolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 

Vestibüler Schwannomada Cyberknıfe Tedavisinin Odyolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Öztürkcan S., Eren E., Dinçer S., Akbaş S. B., Başoğlu S. M., Bingölballı G. A., Şeşeoğulları O. Ö., Ölmezoğlu A.

AMAÇ:Bu çalışmada vestibüler schwannoma nedeniyle cyberknife radyocerrahisi uygulanan hastalarda, tedavinin odyolojik ve fonksiyonel sonuçlar ile tümör kontrol oranları üzerine erken dönem etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Ekim 2010 ile Mayıs 2012 yılları arasında Vestibüler schwannoma nedeniyle cyberknife tedavisi uygulanan 17 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 10'u kadın 7'si erkekti. Radyocerrahi 24 saatlik aralıklarla 3 fraksiyon olarak ve total marjinal radyasyon dozu 18 Gy olacak şekilde uygulandı. Tedavi sonrası hastalar 3,6,9 ve 12.aylarda, 1 yıldan sonra ise 6 ayda bir olacak şekilde klinik muayene, saf ses odyometri, tinnitus engellilik testi ve MRG ile değerlendirildi. Hastaların işitme fonksiyonları Gardner-Robertson sınıflamasına göre değerlendirildi. Fasiyal sinir fonksiyonlarının değerlendirilmesinde House Brackmann evreleme sistemi kullanıldı. Yapılan istatistiksel analizlerde tedavi sonrası değerler olarak, hastaların en uzun ortak takip süresi olan 9.ay verileri kullanıldı. BULGULAR:Tedavi sonrası 9.aydaki konuşmayı ayırt etme skorunda(KAS) tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma saptanırken (p:0.029) saf ses eşik (SSE) değerlerinde anlamlı bir farklılık izlenmedi. Koklear radyasyon dozu ile SSE arasında pozitif korelasyon saptanırken (p:0.04), koklear radyasyon dozu ile KAS arasında negatif korelasyon mevcuttu(p:0.048).Hastaların tedavi sonrası tinnitus derecelerinde tedavi öncesine göre anlamlı bir farklılık saptanmadı. Tedavi sonrası tümör kontrol oranı %94.1 iken, kulanılabilir işitmenin korunma oranı %80 olarak saptandı.Hastaların hiçbirinde kalıcı fasiyal veya trigeminal sinir disfonksiyonu izlenmedi. SONUÇ:Çalışmamızda cyberknife tedavisinin yüksek tümör kontrol oranı ile işitme ve işitme dışı fonksiyonları koruyucu sonuçlarıyla vestibüler schwannomada primer tedavi yöntemi olarak uygulanabileceği görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların geniş serilerle yapılan araştırmaların uzun dönem sonuçları ile desteklenmesi gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-029

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale