Vertigolu Hastaya Yaklaşım

Demirci M., Dursun E., Özgür A., Erdivanlı Ç. Ö., Coşkun Ö. Z., Oğurlu M.

AMAÇ:Periferik vertigo, vestibüler rahatsızlıklar içerisinde kulak burun boğaz kliniklerine müracaatın yoğun olduğu hastalık gruplarından biridir. Genellikle bulantı kusma ve nistagmus ile karakterizedir. Çalışmamızda, periferik vertigo tanısıyla yatırılan hastalara yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri gözden geçirilerek vertigo etyolojisinde rol oynayan nedenlerin birliktelikleri değerlendirilmeye çalışıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmada Ocak 2012-Ağustos 2013 tarihleri arasında kliniğimize periferik vertigoi şikayeti ile başvuran ve yatışı yapılan, yaşları 16 ile 83 arasında olan (ortalama yaş 51), %38’i (50/132) erkek, %62’si (82/132) kadın toplam 132 hasta değerlendirildi. Muayene bulgularında; nistagmus, işitme azlığı ve kronik otit varlığı, laboratuvar sonuçlarına göre; vitamin B12 ve demir-demir bağlama düzeyleri, tiroid fonksiyon testi, lipid profilleri, eşlik eden hipertansiyon ve diabet varlığı not edildi. Kranial MR, internal akustik kanal MR, vertebral arter ve bilateral karotis arter doppler ve servikal vertebra grafilerini içeren görüntüleme tetkikleri yapıldı. Yatırılan hastaların tümüne Dix-Hallpike manevrası uygulandı. Gerekli olanlara repozisyon manevrası (epley) uygulandı ve nörolojik muayeneleri yapıldı. Hastalar mevcut bulgular doğrultusunda ilgili branşlara konsülte edilerek gerekli tedavileri başlandı. BULGULAR:Yapılan değerlendirmeler sonrasında, hastaların %46.9’unda (62/132) saptanan benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) tanıda ilk sırayı alan hastalık grubu oldu. İkinci sırada ise %30 (40/132) hastada saptanan vertebrobaziler yetmezlik (VBY) yer almaktaydı. MR sonuçlarına göre 2 hastaya serebellopontin köşe tümörü tanısı konuldu.Hastaların %16’sına (21/132) psikiyatrik bozukluk (anksiyete, depresif bozukluk, somatizasyon bozukluğu) teşhisi konularak tedavileri ilgili branş tarafından düzenlendi. SONUÇ:Çalışmamızın sonucunda olguların büyük çoğunluğu BPPV de olsa, saptadığımız bulguların değişikliği göz önüne alındığında, vertigoyla gelen hastaların ileri radyolojik ve laboratuvar bulguları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-028

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale