Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Fungal Rinosinüzitler: 10 Yıllık Klinik Deneyimimiz
 

Fungal Rinosinüzitler: 10 Yıllık Klinik Deneyimimiz

Sütay S., Doğan E., Ecevit C., Sarıoğlu S., Sönmez F. M., Çavuş A. S., Közen A. M.

AMAÇ:İç ve dış ortamlardaki havada ve çevrede heryerde bol bulunan çeşitli mantarlar, insanın solunum yollarında bulunabildikleri gibi rinosinüzitlere de sebep olabilmektedirler. Çalışmamızda son 10 yıllık süreçte fungal sinüzit ile ilgili elde edilen tecrübemizi paylaşmayı amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB&BBC kliniğince 2004-2013 yılları arasında fungal rinosinüzit öntanısı ile opere edilen ve histopatolojik değerlendirme sonucunda tanısı kesinleşen olguların operasyon özellikleri, izlem özellikleri, operasyon komplikasyonları ve sağ kalım süreleri sunulmuştur. Bu hastaların primer hastalıkları, nötropeni durumu, izole edilen patojen mantarlar, invaze olan veya mantar topu bulunan bölgeler, uygulanan cerrahi modaliteler ve sağkalım oranları kayıtlardan tespit edilerek incelendi. BULGULAR:Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB&BBC kliniğince 2004-2013 yılları arasında fungal rinosinüzit öntanısı ile opere edilen ve patoloji sonucunda mantar elemanı saptanan; 10’u erkek (yaş ort: 52.3), 14'ü kadın (yaş ort: 52.3) toplam 24 hasta (yaş ort: 52.3) çalışmaya dahil edildi. Hastaların 6'sında diabetes mellitus (%25), 4'ünde hematolojik malignite (%16.7), 2'sinde (%8.3) romatolojik hastalık nedeni ile steroid kullanımı mevcut idi. Diğer hastaların predispozan ko-morbid hastalığı yok idi. 1 hastaya (%4.2) sadece Caldwell Luc prosedürü, 2 hastaya (%8.3) Caldwell Luc prosedürü ve maksiller sinüs antrostomisi, 2 hastaya (%8.3) unsinektomi ve maksiller sinüs antrostomisi, 5 hastaya (%20.8) unsinektomi, maksiller sinüs antrostomisine ek olarak anterior ve posterior ethmoidektomi, 10 hastaya (%41.7) sfenoidotomi, 4 hastaya (%16.7) diğer prosedürler uygulanmıştır. 15 hastanın (%62.5) patolojik incelemesinde Aspergillus türleri, 5 hastanın (%20.8) patolojik incelemesinde mukor saptanmıştır. SONUÇ:Mantardan ileri gelen rinosinüzitlerin sınıflandırılması; prognozu doğru belirlemek ve etkili tedaviyi en uygun şekilde uygulamak için gerekli görülmektedir. Mantar topu ve alerjik fungal sinuzit için ek cerrahi veya antifungal medikal tedaviye gerek duyulmamakla birlikte; invaziv funfal sinüzit; ko-morbid hastalığı olan veya immünosüprese hastalarda hızlı ilerleyerek mortal seyredebilen bir enfeksiyon olduğundan, erken tanı konması ve sonrasında zaman kaybedilmeden yapılacak cerrahi ile birlikte agresif antifungal tedavi verilmesi prognoz açısından oldukça önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-054

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale