Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Volatile Anesteziklerden Sevofluranenin Koku İdentifikasyonu Üzerine Etkisi
 

Volatile Anesteziklerden Sevofluranenin Koku İdentifikasyonu Üzerine Etkisi

Dereköy F. S., Güçlü O., Yazıcı İ., Toroslu H. T., Ömür D., Ekin Ö. S., Hancı V.

AMAÇ:Anestezik ajanların postoperatif dönemde kognitif fonksiyonları etkileyerek postoperatif dönemdeki yaşam kalitesini etkileyebilir. Geleneksel inhaler anestezik ajanlara göre sevoflurane gibi volatile ajanlarla postoperatif kognitif fonksiyonların daha az etkilendiği bilinmektedir. Bu çalışmada sevofluranenin koku fonksiyonu üzerine erken postoperatif dönemdeki etkileri incelenmektedir. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmamıza genel anestezi altında operasyonu planlanan 40 gönüllü olgu dahil edildi. Sevoflurane grubu (n=20, Grup I) ve TİVA grubu (n=20, Grup II) olmak üzere iki grup oluşturuldu. Olgulara operasyon öncesi ve operasyon sonrası 4 saat içerisinde Koku identifikasyon testi uygulandı. BULGULAR:Preoperatif total koku identifikasyon skoru sevoflurane grubunda 8.00±1.83, TİVA grubunda 8.50±1.40 olarak bulunmuştur. İki grup total skorları arasında preoperatif incelemede istatistiksel bir farklılık yoktur (p>0.05). Postoperatif dönemde ise total skorlar; sevoflurane grubunda 7.35±1.87, TİVA grubunda ise 8.35±1.42 olarak bulunmuştur(p=0.063). Sevoflurane grubunda 12(%60) olguda postoperatif dönemde koku identifikasyon skorunda azalma gözlenmiştir. TİVA grubunda ise 5(%25) olguda skorda azalma tespit edildi. İki grup arasında değişim görülen olguların karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlılık mevcuttu (p=0.027). SONUÇ:Bu çalışmada volatile ajanlardan sevofluranenin erken postoperatif dönemde koku identifikasyonunu etkilediği gösterilmiştir. İntravenöz ajanlara göre bu istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-057

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale