Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Polisomnografide Otomatik Ve Manuel Skorlama Farkları Ve Sonuçları
 

Polisomnografide Otomatik Ve Manuel Skorlama Farkları Ve Sonuçları

Aşık M, Turhan M., Bostancı A.

AMAÇ: Obstrüktif sleep apne (OSA) tanısında polisomnografi (PSG) altın standarttır. PSG skorlaması manuel olarak veya otomatik yazılım programları kullanılarak yapılabilir. Bu çalışmanın amacı PSG’ de iki farklı skorlama yönteminin karşılaştırılmasıdır. GEREÇ-YÖNTEM: Ocak-Haziran 2013 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi KBB Polikliniği’ nde OSA ön tanısı ile PSG yapılmış hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar apne hipopne indeksine (AHI) göre AHI <5 (normal), AHI 5-15 (hafif OSA), AHI 15-30 (orta OSA) ve AHI>30 (ağır OSA) olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Her bir grupta 30 hasta olmak üzere toplam 120 hastanın manuel olarak skorlanmış verileri yeniden otomatik olarak analiz edilerek, uyku evreleri, solunumsal olaylar ve oksijenizasyon kayıtlarını içeren parametreler karşılaştırıldı. BULGULAR: 120 hastaya ait toplam 86.400 epok değerlendirildi. Hastaların 24’ü kadın, 96’sı erkekti. Yaşları 21 ve 74 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 46,75 ± 11,37’di. Ortalama BMI 29.74±4.58 kg/m2 idi. Hastaların tamamında otomatik skorlamada, uyku evrelerinde toplam uyku süresi, uyku latansı, uyku etkinliği ve Evre 1 yüzdesi istatistiksel olarak daha yüksek, REM yüzdesi ise daha düşük saptandı (sırasıyla p=0.001, p=0.001, p=0.001, p=0.000, p=0.000). Oksijenizasyon kayıtlarında uyanıklık O2 satürasyonu daha düşük olup, %90 satürasyonun altında geçen süre ise anlamlı olarak daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0.001, p=0.000). Solunumsal olaylarda ise obstrüktif ve santral apne sayıları düşük olup, hipopne sayıları ile ortalama apne ve hipopne süresi anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p=0.000, p=0.001, p=0.000, p=0.000 ve p=0.039). Total AHI’ de istatiksel anlamlı farklılık saptanmazken, NREM AHI otomatik skorlamada daha yüksek saptandı (sırasıyla p=0.050, p=0.002). Ayrıca manuel evrelemede 30 normal, 30 hafif OSA, 30 orta OSA, 30 ağır OSA bulunmaktayken otomatik evrelemede 29 normal, 30 hafif OSA, 28 orta OSA, 33 ağır OSA saptandı. Normal gruptaki olgularda bile otomatik evrelemede REM, Evre 1, Evre 2, Total AHI açısından istatiksel anlamlı farklılık saptandı. SONUÇLAR: Bu çalışmada otomatik skorlamanın birçok PSG parametresini hatalı değerlendirebileceği gösterilmiştir. Otomatik skorlama tanı ve tedavi seçiminde yanlışlıklara neden olabilir. Manuel evreleme daha zahmetli olmasına ve sonuçlara daha geç ulaşılmasına rağmen otomatik evrelemeden daha üstündür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-095

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale