Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Mraup Cerrahisinde Deksametazon Ve Levobupivakain’in Postoperatif Ağrı Üzerine Etkileri
 

Mraup Cerrahisinde Deksametazon Ve Levobupivakain’in Postoperatif Ağrı Üzerine Etkileri

Tatar A., Yörük Ö., Akgün M.

AMAÇ:Bu çalışmada MRAUP tekniğini kullanarak cerrahi öncesi steroid ve uzun etkili lokal anestezik ajan olan levobupivakain uygulamasının bir lokal anestezik ajan olan lidokain HCL’e kıyasla operasyon sonrası ağrı üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmamız ortalama yaşları 52 olan %27’si kadın % 73'ü erkek 60 hasta ile prospektif, randomize ve çift-kör olarak yapıldı. Çalışma için basit horlaması olan, cerrahi dışı tedavilerden fayda görmeyen ve yumuşak damak cerrahisi için uygun hastalar anamnez ve fizik muayenelerine göre seçildi. Operasyon kararı verilen 60 hasta randomize seçilerek 15 kişiden oluşan 4 gruba ayrıldı. Steroid uygulanacak gruplardaki hastalarda deksametazon premedikasyon protokolüne eklendi. Tüm hastalar lokal anestezi altında ve MRAUP tekniği kullanılarak opere edildi. Radyofrekans cihazı cut/coagulation modunda medium power seviyesinde kullanıldı. Kesici olarak bir snare-wire loop kullanılarak cerrahi izlem literatürde daha önce tarif edildiği şekilde uygulandı. Birinci gruptaki hastalara lokal anestezik ajan olarak lidokain HCL, ikinci gruba lidokain HCL+steroid kullanıldı. Üçüncü gruba lokal anestezik olarak levobupivakain ve dördüncü gruba levobupivakain+steroid uygulandı. Ağrı kontrolü için 500 mg parasetamol tablet hastanın ağrısı oldukça kullanmak üzere günde maksimum 4 tablet olacak şekilde verildi. Hastaların postoperatif ağrılarını değerlendirmek için 0 ila 10 arasında puanlandırılan Visual Analog Skala kullanıldı. Hastaların boğaz ağrılarını, hiç ağrı olmamasını 0 puan olduğunu, maksimal ağrı düzeyinin 10 puan olduğunu varsayarak 1, 3, 5, 7 ve 10. günlerde yutkunurken ve yutkunmazken puanlandırmaları istendi. Hastaların analjezik tüketimlerini de aynı günlerde kaydetmeleri istendi. BULGULAR:En iyi analjezik etki levobupivakain ve steroidin birlikte kullanıldığı 4. grupta elde edildi. İkinci en iyi analjezik etki ise 2. grupta görüldü. Fakat 2. ve 4. grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık yoktu (p =0.294). Dört grup bir arada değerlendirildiğinde elde edilen analjezik etkinin 1, 3, 5 ve 7. günlerde istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğu görüldü (p<0.001), 10. gündeki analjezik etki istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiyordu (p>0.001). Aynı şekilde analjezik kullanımı da 1, 3 ve 5. günlerde gruplar arasında anlamlı farklılık gösterirken 7 ve 10. günlerde bu fark ortadan kalkıyordu. Analjezik kullanımında da en iyi sonuçların 4. grupta olduğu görüldü. SONUÇ:Sonuç olarak çalışmamızda; levobupivakainin tek başına ve özellikle de steroid ile birlikte kullanımı MRAUP cerrahisi uygulanan hastalarda daha düşük postoperatif ağrı ve ilave analjezik tüketiminde belirgin bir azalma sağladığı gösterilmiştir. Ancak yine de yumuşak damak cerrahisinde postoperatif ağrı kontrolü için uzun etkili lokal anestezik ajanlar ile birlikte steroid enjeksiyonunun daha fazla hasta gruplarıyla yapılmasında fayda vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-096

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale